ПЛОЩ
3 999.00 кв.м
Населено място
с. Черни връх
Адрес
местност "Чобан тарла"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот, съставляващ имот № 029012 в землището на село Черни връх с ЕКАТТЕ 80950, местността „ЧОБАН ТАРЛА“, община Смядово, област Шумен с площ от 4.000 дка., начин на трайно ползване: изоставена нива, вид собственост – частна, девета категория на земята при неполивни условия, имотът попада в отдел/подотдел 75/г1, площ 0.940 дка., вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора, при граници и съседи: имот № 029011 – изоставена нива, имот № 000075 – път IV кл., имот № 029013 – изоставена нива, имот № 000065 – послки път, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черни връх, община Смядово, област Шумен представлява: Поземлен имот с идентификатор 80950.29.12, находящ се в област Шумен, община Смядово, село Черни връх, местност „ЧОБАН ТАРЛА“, вид собственост: частна, вид територия: земеделска, категория 9, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, с площ 3999 кв.м., стар номер 029012, при съседи: 80950.29.165, 80950.29.13, 80950.29.75, 80950.29.11

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:22 часа
Земеделска земя
5 874.00 кв.м
2 455.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:28 часа
Земеделска земя
3 500.00 кв.м
1 461.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:31 часа
Земеделска земя
5 018.00 кв.м
2 102.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Каялтъ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 09:37 часа
Земеделска земя
11 798.00 кв.м
5 299.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност "Незам чешма"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 14:00