ПЛОЩ
8 998.00 кв.м
Населено място
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.35.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност БЕЛИ ГРОБИЩА, с площ: 8998 кв.м., трайно предназначение н
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 01.09.2020 г.до 01.10.2020г.   ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20198780400216, като в сградата на РС Ямбол на 02.10.2020 г.  в 9.00ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел   удовлетворяване вземането на ФЬОНИКС Фарма” ЕООД, а именно:

 

  1. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.16.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност СВЕТА ВОДА, с площ 6283 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, четвърта категория на земята при неполивни условия, при граници: 80306.16.51, 80306.16.80, 80306.16.89, 80306.16.78, 80306.16.50; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2480 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева/.

 

  1. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.19.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност КАЛЮВКА, с площ 8142 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, осма категория на земята при неполивни условия, при граници: 80306.19.41, 80306.19.68, 80306.19.67, 80306.19.39, 80306.19.56; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3088 лв. /три хиляди осемдесет и осем лева/.

 

  1. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.20.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност БИМБАЛА, с площ 5285 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: 80306.20.47, 80306.20.73, 80306.20.49, 80306.20.50, 80306.20.71; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2088 лв. /две хиляди осемдесет и осем лева/.

 

  1. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 66737.18.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с.Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност МЕКЕНЯ, с площ 12499 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, четвърта категория на земята при неполивни условия, при граници: 66737.18.30, 66737.18.744, 66737.18.341, 66737.18.125, - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4872 лв. /четири хиляди осемстотин седемдесет и два лева/.

 

  1. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.35.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност БЕЛИ ГРОБИЩА, с площ: 8998 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива , Категория на земята: 5, при съседи: 66737.35.13, 66737.35.22, 66737.35.154, 66737.35.731- Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3504 лв. /три хиляди петстотин и четири лева/.

 

  1. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.27.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност КОЛЕВИ ЕГРЕЦИ, с площ: 3999 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива категория на земята: 4, съседи: 66737.27.31, 66737.27.302, 66737.27.815, 66737.27.48- Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1560 лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/.

 

  1. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.12.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол , с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност ИЛЧЕВ ЪГЪЛ, с площ: 5999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива , категория на земята: 4, при съседи: 66737.12.99, 66737.12.112, 66737.12.113, 66737.12.701, 66737.12.97- Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2336 лв. /две хиляди триста тридесет и шест лева/.

 

  1. 8. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.44.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност ЮРЕНЯ, с площ: 7499 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива , категория на земята: 4, при съседи: 66737.44.37, 66737.44.85, 66737.44.806, 66737.44.23, 66737.44.89 - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3 928 лв. /три хиляди деветстотин двадесет и осем лева/.- Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2920 лв. /две хиляди деветстотин и двадесет лева/.

 

Имотите са собственост на МАРИЯНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА, за тях е наложена възбрана в полза на взискателя, вписана в Сл Вп Ямбол на 25.04.2019 и от 10.11.2015; възбрана в полза за Дайнърс клуб България АД вписана на 14.05.2018 г. и вписан договор за аренда от 13.01.2015 г. за 10 стопански години до 12.12.2022 г.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

 Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС- Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-01.10.2020г.   -17,00ч.

Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.

Гр.Ямбол, 18.07.2020г.     ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 15:22 часа
Земеделска земя
7 092.00 кв.м
2 256.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драма
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с ИДН: 23557.33.30 площ 7.092 дка, шеста категория, по кадастрална карта и стар номер № 033030 по плана за земеразделяне на с. Драма, общ. Тунджа, в местността „ДРАЖАТА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 15:24 часа
Земеделска земя
4 499.00 кв.м
1 432.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драма
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с ИДН:23557.29.104 площ 4.499 дка, трета категория, по кадастрална карта и стар номер № 029104 по плана за земеразделяне на с. Драма, общ. Тунджа, в местността „ЧАРКА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 15:37 часа
Земеделска земя
9 000.00 кв.м
3 928.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесово
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 43459.44.430 по кадастралната карта  и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. ЛЕСОВО в местността „АЛИ ГЬОЗА”  с площ 9 000 кв.м., с трайно предназначение на територията : Земеделска и начин на трайно ползван
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:13 часа
Земеделска земя
6 283.00 кв.м
2 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.16.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност СВЕТА ВОДА, с площ 6283 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00