ПЛОЩ
7 001.00 кв.м
Населено място
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 693/2011г. - с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, местност ДОМУЗЛУКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.04.2021 г. до 12.05.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ СТАНЧЕВ, по отношение на който има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27173.126.9 /две седем едно седем три точка едно две шест точка девет/, находящ се в с.Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе, местност ДОМУЗЛУКА, с площ: 7 001 кв.м /седем хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска; начина на трайно ползване: ГОРИ И ХРАСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ; категория на земята: 7 /седма/; номер на предходен план: 126009. Съседи: 27173.126.10, 27173.126.11, 27173.126.8, 27173.126.7; 27173.126.6, 27173.126.370.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 680.00 лв.

вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД C ЕИК 000694749

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.05.2021 г., участвалите в публичната продан на 13.05.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 25 януари 2021 г. в 14:21 часа
Земеделска земя
1 129.00 кв.м
1 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 590/2015г. - гр. Русе, местност ПОД ЛЕВЕНТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 29 януари 2021 г. в 16:57 часа
Земеделска земя
3 002.00 кв.м
134.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 910/2019г. - гр. Русе, местност ДЪБРАВАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 29 януари 2021 г. в 17:01 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
37.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 910/2019г. - гр. Русе, местност БОЖАНОВА ЛИВАДА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 11:49 часа
Земеделска земя
5 102.00 кв.м
684.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мечка
Адрес
ИД 472/2010г. - с. Мечка, местност РАДЕВА ПЛАНИНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00