ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
41.77 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 52/2020г. - гр. Русе, ул. Цар Шишман №44-А, ет. 1, ап. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 08.03.2021 г. до 08.04.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ, а именно:

      САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.343.7.2 /шест три четири две седем точка две точка три четири три точка седем точка две/,находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Цар Шишман № 44 – А /четиридесет и четири арабско тире буква „А“/, ет. 1 /едно/, ап. 2 /две/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор 63427.2.343.7 /шест три четири две седем точка две точка три четири три точка седем/, предназначение: жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.343 /шест три четири две седем точка две точка три четири три/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ посочена в документа: 41,77 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и седем квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.343.7.1, 63427.2.343.7.4, 63427.2.343.7.5; под обекта: няма; над обекта: няма, а съгласно ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЖИЛИЩЕ № 2, заемащо 44.80 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, заедно с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от общия пред стаите коридор, целият този коридор с пространство от 20.50 кв.м. /двадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра/,което жилище се състои от коридор-антре, две стаи към двора, тоалетна и баня, стая над съществуващ канал и водопровод, с ел.табло в общия коридор, обслужващ жилищата, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници за това жилище: на изток - ул. Цар Шишман, на запад - двора на страните и на север - жилища № 4 и № 5.

По време на описа е констатирано, че имотът няма изграден собствен вход. Състои се от две помещения и санитарен възел.

ЦЕНА: 22 680.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 08.04.2021 г., участвалите в публичната продан на 09.04.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 26 януари 2021 г. в 16:28 часа
Двустаен апартамент
61.65 кв.м
56 023.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 15
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00
Публикувано на 29 януари 2021 г. в 17:20 часа
Двустаен апартамент
68.78 кв.м
51 738.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 976/2018г. - гр. Русе, ул. Згориград 68, бл. Боримечка, вх. 5, ет. 3, ап. 11
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 16 февруари 2021 г. в 09:37 часа
Двустаен апартамент
61.04 кв.м
4 910.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
/8 ид. ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.353.9.10, адрес на имота: гр. Русе,  кв. Дружба 1, ул. Цанко Церковски № 4, блок 1, вход 4, ет. 4, ап. 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 17.02.2021 до 17.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.03.2021 09:00
Публикувано на 26 февруари 2021 г. в 10:09 часа
Двустаен апартамент
57.59 кв.м
60 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 8/2021г. - гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Сърнена гора № 9, блок ВЕЖЕН, вход 1, етаж 7, ап. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 10:00