ПЛОЩ
2 333.00 кв.м
Населено място
с. Кошарна
Адрес
ИД 215/2017г. - с. Кошарна, местност ГОЛЯМАТА ГОРА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.03.2021 г. до 22.04.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ, а именно:

      1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39178.43.102 /три девет едно седем осем точка четири три точка едно нула две/, находящ се в с. Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, местност ГОЛЯМАТА ГОРА, с площ 2333 кв.м. /две хиляди триста тридесет и три квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора; отдел/подотдел: 244/г /двеста четиридесет и четири, наклонена черта буква „г“/, вид на гората/подотдела: превръщане/издънково насаждение; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 043102 /нула четири три едно нула две/. Съседи на поземления имот: 39178.43.101, 39178.43.103, 39178.43.95, 39178.43.2.

ЦЕНА: 95.00 лв.

вписани възбрани в полза на взискателя РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.04.2021 г., участвалите в публичната продан на 23.04.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:28 часа
Парцел
1 090.00 кв.м
1 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Трети март № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:44 часа
Парцел
660.00 кв.м
1 166.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 21 януари 2021 г. в 16:48 часа
Парцел
680.00 кв.м
1 811.70 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 10.02.2021 до 10.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.03.2021 09:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 13:35 часа
Парцел
2 188.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хотанца
Адрес
ИД 723/2018г. - с. Хотанца, ул. Пирин № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.02.2021 до 18.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2021 10:00