ПЛОЩ
2 150.00 кв.м
Населено място
с. Страхилово
Адрес
ул. ,,Четиридесет и седма" № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-211 /първи за двеста и единадесет/, в квартал 2 /две/ по подробния устройствен план на село Страхилово, общ. Полски Тръмбеш, целият с площ 2 150 /две хиляди сто и петдесет/ квадратни метра, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: изток - УПИ III-214, квартал 2 и ПИ № 211, квартал 2, запад - улица, север - ПИ № 211, квартал 2, юг - улица, заедно с построените в този имот ЖИЛИЩНА СГРАДА и САЙВАНТ, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, а по КККР на с. Страхилово на поземления имот е определен идентификатор 69732.500.211, с адм. адрес: ул. „Четиридесет и седма“ № 2,  вид територия – урбанизирана, НТП – ниско застрояване (до 10 m), стар номер 211, квартал 2, парцел I, II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-49/09.01.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с построената в него сграда с идентификатор 69732.500.211.1, предназначение - жилищна сграда, еднофамилна, брой етажи – 2, застроена площ 95 кв. м.

ЦЕНА, от която ще започне наддаването при проданта  – 5 200.00 /пет хиляди и двеста/ лева.

Тежести на имота: Вписана възбрана с № 146, Том 3, дв,. вх. рег. № 9176/07.12.2020 г. в полза на взискателя Община Полски Тръмбеш.

Мария Георгиева Глушкова
РЕГ. № ЧСИ
730
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул. Васил Левски No13, сутерен
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605082
Мобилен телефон
0885 235 739
уебсайт
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 11:51 часа
Парцел с къща
1 270.00 кв.м
4 370.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Обединение
Адрес
ул.Първа № 38
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Георгиев Георгиев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 08:30
Публикувано на 19 февруари 2021 г. в 09:29 часа
Парцел с къща
1 053.00 кв.м
24 753.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Килифарево
Адрес
ул. "Хаин боаз" № 38
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00
Публикувано на 19 февруари 2021 г. в 10:50 часа
Парцел с къща
1 100.00 кв.м
8 261.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драгижево
Адрес
ул. "Пролет" № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 22.02.2021 до 22.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.03.2021 09:00
Публикувано на 23 февруари 2021 г. в 11:21 часа
Парцел с къща
1 320.00 кв.м
1 049.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Обединение
Адрес
ул. "Първа" № 83
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Георгиева Глушкова
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 09:00