ПЛОЩ
1 000.00 кв.м
Населено място
с. Ново село
Адрес
ИД 239/2019г. - с. Ново село, ул. Съединение 22
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.03.2021 г. до 22.04.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на МОМЧИЛ СИМЕОНОВ БУРМОВ, а именно:

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе, ул. Съединение № 22 /двадесет и две/, с площ 1 000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-891 /дванадесет римско тире осем девет едно арабско/, кв. 65 /шестдесет и пет/ по плана на селото, одобрен със Заповед № 2583/16.07.1991г. – по скица, а по нотариален акт – парцел V – 705 /пет римско тире седем нула пет арабско/, кв. 64 /шестдесет и четири/ по плана на селото, действащ към 1978г., ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, с две пристройки, с РЗП по данъчна оценка 133 кв.м. /сто тридесет и три квадратни метра/ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, както и всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за цялото дворно място: УПИ XI-892, УПИ III-900, УПИ I-890 и улица.

ЦЕНА: 33 660.00 лв.

Вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.04.2021 г., участвалите в публичната продан на 23.04.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 3 февруари 2021 г. в 16:41 часа
Парцел с къща
675.00 кв.м
12 470.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошов
Адрес
с. Кошов, общ. Иваново, ул. Хан Аспарух № 41
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 09:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 10:54 часа
Парцел с къща
2 030.00 кв.м
25 632.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
Адрес
ИД 49/2011г. - гр. Бяла, ул. Колю Фичето
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 24.02.2021 до 24.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.03.2021 10:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 11:35 часа
Парцел с къща
943.00 кв.м
3 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кривня
Адрес
ИД 571/2011г. - с.Кривня, общ. Ветово, ул. Дядо Неделчо Комитата № 15
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 10:00
Публикувано на 4 февруари 2021 г. в 13:40 часа
Парцел с къща
1 071.00 кв.м
44 550.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божичен
Адрес
ИД 515/2019г. - с. Божичен, общ. Иваново, ул. Мадара 16
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.02.2021 до 18.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.03.2021 10:00