ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 641.00 кв.м
Населено място
с. Крумово
Адрес
с. Крумово, местност СТАНИМЪШКИ ПЪТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20198250400491

1/3 ид. ч (една трета идеална част) от Поземлен имот с идентификатор 40004.21.124 (четири, нула, нула, нула, четири, точка, две, едно, точка, едно, две, четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-162/01.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземленния имот: местност СТАНИМЪШКИ ПЪТ, площ: 1641 кв.м., (хиляда шестотин четиридесет и един квадратни метра) трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, категория земя: 8 (осем), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 021124, съседи: 40004.21.32, 40004.21.116, 40004.21.115, 40004.21.6, 40004.21.121

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 1200 лв. (хиляда и двеста лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, изр. 2 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0879551076; 0895662577
уебсайт
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 14:00 часа
Земеделска земя
2 300.00 кв.м
1 584.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
местност Комбаковица
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 13:30
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 14:04 часа
Земеделска земя
1 400.00 кв.м
950.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
местност Салчова Могила
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 13:30
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 14:07 часа
Земеделска земя
1 800.00 кв.м
2 448.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
местност Плоска/Плешево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 13:30
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 10:17 часа
Земеделска земя
1 100.00 кв.м
3 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черничево
Адрес
с. Черничево, общ. Хисаря
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 05.02.2021 до 05.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2021 09:00