ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
70 892.00 кв.м
Населено място
с. Крумово
Адрес
с. Крумово, местност СТАНИМЪШКИ ПЪТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20198250400491

1/3 ид. ч (една трета идеална част) от Поземлен имот с идентификатор 40004.21.121 (четири, нула, нула, нула, четири, точка, две, едно, точка, едно, две, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-162/01.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземленния имот: местност СТАНИМЪШКИ ПЪТ, площ: 70892 кв.м. (седемдесет хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни метра) трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория земя: 8 (осем), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 021121, съседи: 40004.21.64, 40004.21.88, 40004.21.125, 40004.21.113, 40004.21.32, 40004.21.124, 40004.21.6, 40004.21.47, 40004.21.123, 40004.21.63, 40004.21.122,

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 465984,00 лв. (четиристотин шестдесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2, изр. 2 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0879551076; 0895662577
уебсайт
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 14:00 часа
Земеделска земя
2 300.00 кв.м
1 584.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
местност Комбаковица
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 13:30
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 14:04 часа
Земеделска земя
1 400.00 кв.м
950.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
местност Салчова Могила
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 13:30
Публикувано на 27 януари 2021 г. в 14:07 часа
Земеделска земя
1 800.00 кв.м
2 448.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
местност Плоска/Плешево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 13:30
Публикувано на 2 февруари 2021 г. в 10:17 часа
Земеделска земя
1 100.00 кв.м
3 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черничево
Адрес
с. Черничево, общ. Хисаря
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 05.02.2021 до 05.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.03.2021 09:00