ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
82.00 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
ул.Великокняжевска №123
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 25.02.2021 до 25.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.03.2021 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.511.94 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 123, с площ 141,00 кв.м. /сто четиридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: 248 /двеста четиридесет и осем/, със съседи: имот с идф.№ 67338.511.127, имот с идф.№ 67338.511.92, имот с идф.№ 67338.511.91, имот с идф.№ 67338.511.95, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.511.94.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка деветдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 123, със застроена площ: 82,00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; представляващ по документ за собственост дворно място, представляващо Поземлен имот № 3309 /три хиляди триста и девети/, в кв.№ 155 /сто петдесет и пет/, по плана на гр. Сливен, целият с площ 120,00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, от които 70,00 кв.м. застроено, при граници: Дафина Василева Георгиева, Слав и Руси Костадинови Чанкови и улица, ведно с жилищна сграда, състояща се от три стаи и кухня на първи етаж и три сутеренни стаи и кухня, обособени като самостоятелен жилищен обект.

Гергана Грозева Костова
РЕГ. № ЧСИ
915
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, обект 1
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 667627
Мобилен телефон
0877905593
уебсайт
Публикувано на 9 февруари 2021 г. в 14:19 часа
Къща
64.00 кв.м
22 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
УЛ.КАЛЕТО 2 А
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 11.02.2021 до 11.03.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.03.2021 16:15