ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
6 008.00 кв.м
Населено място
гр. Габрово
Район
гр. Габрово, ул. „Козещица" №2
Адрес
гр. Габрово, ул. „Козещица" №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Габрово
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивайло Илиев Илиев
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.527.66 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест/, по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-50/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. Габрово, ул. „Козещица" №2 /две/, с площ от 6 008 кв.м. /шест хиляди и осем квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, при граници съгласно Скица № 6378/04.11.2008г. на СГКК - гр. Габрово: имот № 14218.527.55, имот № 14218.527.54, имот № 14218.527.39 и имот № 14218.527.67, който имот е образуван на основание Заповед №2115/ 17.10.2008 г. на Кмета на общ. Габрово за одобрение на подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП на част от кв. 79 /седемдесет и девети/ по плана на кв. „Хаджицонев мост - 82 ч." /осемдесет и втора част/" като от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Ш-6836 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди осемстотин тридесет и шест/ - за производство на мебели и складова дейност, със идентификатор № 14218.527.64/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и четири/ по кадастралната карта на гр. Габрово се образуват два нови: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1Х-6836 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди осемстотин тридесет и шест/ - за производство на мебели и складова дейност, със идентификатор № 14218.527.67 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Габрово и 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УШ-6836 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди осемстотин тридесет и шест/ - за производство на мебели и складова дейност, със идентификатор № 14218.527.66 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Габрово, заедно със следните находящи се в имота сгради:

СГРАДА с идентификатор №14218.527.66.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест, точка, три/, със застроена площ от 1 869 /хиляда осемстотин шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, идентична с ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА /ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО/, със застроена площ от 1 140 /хиляда сто и четиридесет/ кв.метра и ПРИСТРОЙКА КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, със застроена площ от 144 /сто четиридесет и четири/ кв.метра;

СГРАДА с идентификатор №14218.527.66.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест, точка, две/, със

застроена площ от 159 /сто петдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: административна, делова сграда, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, идентична с АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, със застроена площ от 180 /сто и осемдесет/ кв.метра;

СГРАДА с идентификатор №14218.527.66.13 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест, точка, тринадесет/, със застроена площ от 755 /седемстотин петдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: складова база, склад, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, идентична със СКЛАД ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ №1 /едно/, със застроена площ от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.метра;

СГРАДА с идентификатор №14218.527.66.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и седем, точка, шестдесет и шест, точка, шестнадесет/, със застроена площ от 7 /седем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, идентична с част от ПОРТИЕРНА, със застроена площ 39 /тридесет и девет/ кв.метра, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота.

Ивайло Илиев Илиев
РЕГ. № ЧСИ
735
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Габрово, бул."Априлов" № 46, Бизнес сграда, ет.7
Окръжен съд
Габрово
Телефон
066 990022; 066 990599