ПЛОЩ
977.00 кв.м
Населено място
с. Брестовица
Район
местност „ВЪРБОВЕК“
Адрес
с. Брестовица
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 20.03.2021 до 20.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20128250401005 -

5.) Поземлен имот с идентификатор 06505.49.23 (нула, шест, пет, нула, пет, точка, четири, девет, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-166/04.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ВЪРБОВЕК“, площ: 977 кв.м. (деветстотин седемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за складова база, категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), номер по предходен план: 049023, при съседи на поземления имот: 06505.49.159, 06505.49.21, 06505.49.125, 06505.49.107 ВЕДНО с построените в него сгради, както следва:

1. Сграда с идентификатор 06505.49.23.1 (нула, шест, пет, нула, пет, точка, четири, девет, точка, две, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-166/04.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, местността „ВЪРБОВЕК“ със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда;

2. Сграда с идентификатор 06505.49.23.2 (нула, шест, пет, нула, пет, точка, четири, девет, точка, две, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-166/04.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, местността „ВЪРБОВЕК“ със застроена площ 47 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда;

3. Сграда с идентификатор 06505.49.23.3 (нула, шест, пет, нула, пет, точка, четири, девет, точка, две, три, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-166/04.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив, местността „ВЪРБОВЕК“ със застроена площ 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт гореописаният недвижим имот съставлява Имот с площ от 0,976 дка (деветстотин седемдесет и шест кв.м.) по скица, а по нотариален акт – с площ от 977 кв.м. (деветстотин седемдесет и седем кв.м.), находящ се в землището на село Брестовица, с ЕКАТТЕ 06505, Община Родопи, Пловдивска област, в местността „Върбовек“, трета категория, с начин на трайно ползване – селскост.склад, съставляващ имот № 049023 – нула четири девет нула две три, по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот № 049159 – местен път на Община Родопи, имот № 049107 – полски път на Община Родопи, имот № 049125 – нива – стопанисва се от км.Брестовица, имот № 049021 – полски път на ДПФ-МЗГ, заедно с построените в него: масивна сграда с площ от 457 кв.м. (четиристотин петдесет и седем кв.м.), масивна сграда с площ от 47 кв.м. (четиридесет и седем кв.м.), и масивна сграда с площ от 40 кв.м. (четиридесет кв.м.), както и всички останали подобрения и приращения в имота.

Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 15419,52 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и деветнадесет лева и петдесет и две стотинки), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0879551076; 0895662577
уебсайт
Публикувано на 26 февруари 2021 г. в 16:37 часа
Парцел
1 202.00 кв.м
5 897.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
с. Брестовица
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 20.03.2021 до 20.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2021 10:00
Публикувано на 26 февруари 2021 г. в 16:43 часа
Парцел
306.00 кв.м
5 281.92 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
с. Брестовица
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 20.03.2021 до 20.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2021 10:00
Публикувано на 26 февруари 2021 г. в 16:46 часа
Парцел
1 236.00 кв.м
5 829.12 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
с. Брестовица
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 20.03.2021 до 20.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2021 10:00
Публикувано на 26 февруари 2021 г. в 16:49 часа
Парцел
7 467.00 кв.м
60 451.92 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
с. Брестовица
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 20.03.2021 до 20.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2021 10:00