ПЛОЩ
165 076.00 кв.м
Населено място
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 033001 (нула тридесет и три хиляди и едно), с НТП "Посевна площ", с площ 165,065 (сто шестдесет и пет цяло нула шестдесет и пет хилядни) дка., от които 7,760 (седем цяло седемстотин и шестдесет хилядни) дка трета категория и 157,305 (сто петдесет и седем цяло и триста и пет хилядни) дка четвърта категория, в местност "ГАБРАКА", заедно с трайни насаждения - вишни, засадени на площ от 165,065 дка, при граници: имот № 000321-полски, № 000058-полски път и № 000060 по КВС на с. Писарево, а съгласно КККР ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56486.33.1 (пет шест четири осем шест точка три три точка едно), с. Писарево, общ. нови пазар, обл. Нови пазар; Адрес на поземления имот: местност ГАБРАКА; Площ: 165076 (сто шестдесет и пет хиляди седемдесет и шест) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид нива; Категория на земята: 4 (четвърта), Съседи: 56486.33.58, 56486.32.321, 56486.32.60

Росен Стефанов Русев
РЕГ. № ЧСИ
931
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №111, ет. 2
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 984127
Мобилен телефон
0878156786
Публикувано на 5 април 2021 г. в 10:56 часа
Земеделски имот
183 837.00 кв.м
1 120 581.72 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:30
Публикувано на 5 април 2021 г. в 11:02 часа
Земеделски имот
118 009.00 кв.м
643 923.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:45