ПЛОЩ
183 837.00 кв.м
Населено място
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 032001 (нула тридесет и две хиляди и едно), с НТП "Посевна площ", с площ 183,826 (сто осемдесет и три цяло осемстотин двадесет и шест хилядни) дка., от които 27,380 (двадесет и седем цялотриста и осемдесет хилядни) дка трета категория и 156,446 (сто петдесет и шест цяло четиристотин четиридесет и шест хилядни) дка четвърта категория, в местност "ГАБРАКА", заедно с трайни насаждения - вишни, засадени на площ от 24,535 дка и череши, засадени на площ от 159,291 дка, при граници: имот № 000320-полски, № 000058-полски път, № 000321 и № 000060 по КВС на с. Писарево, а съгласно КККР ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56486.32.1 (пет шест четири осем шест точка три две точка едно), с. Писарево, общ. нови пазар, обл. Нови пазар; Адрес на поземления имот: местност ГАБРАКА; Площ: 183837 (сто осемдесет и три хиляди осемстотин тридесет и седем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид нива; Категория на земята: 4 (четвърта), Съседи: 56486.31.320, 56486.32.60, 56486.32.321, 56486.33.58

Росен Стефанов Русев
РЕГ. № ЧСИ
931
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №111, ет. 2
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 984127
Мобилен телефон
0878156786
Публикувано на 5 април 2021 г. в 10:43 часа
Земеделски имот
165 076.00 кв.м
780 575.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:15
Публикувано на 5 април 2021 г. в 11:02 часа
Земеделски имот
118 009.00 кв.м
643 923.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 12:45