ПЛОЩ
408.00 кв.м
Населено място
гр. Ветрен
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 10820.31.102 (десет хиляди осемстотин и двадесет, точка, тридесет и едно, точка, сто и две), гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1029/02.05.2018 г./02.05.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: местност ЮРУЧУША. Площ: 408 кв. м. (четиристотин и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 031102. Съседи: 10820.31.564, 10820.31.826, 10820.31.562, 10820.31.108.

Георги Ценов Тарльовски
РЕГ. № ЧСИ
882
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.2, офис 8
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 918181
Мобилен телефон
0889801597
уебсайт
Публикувано на 11 март 2021 г. в 11:10 часа
Земеделска земя
4 999.00 кв.м
1 293.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Панагюрище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 11:00
Публикувано на 11 март 2021 г. в 11:12 часа
Земеделска земя
3 693.00 кв.м
318.53 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Панагюрище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 11:00
Публикувано на 11 март 2021 г. в 11:13 часа
Земеделска земя
11 030.00 кв.м
2 854.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Панагюрище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 11:00
Публикувано на 11 март 2021 г. в 11:15 часа
Земеделска земя
3 999.00 кв.м
1 034.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Панагюрище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 26.03.2021 до 26.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.04.2021 11:00