ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
869.00 кв.м
Населено място
с. Синеморец
Район
Царево
Адрес
с. Синеморец, ул. Дъбрава № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №66528.501.193 (шестдесет и шест хиляди, петстотин двадесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и три), находящ се в с.Синеморец, община Царево ,Бургаска област, ул. "Дъбрава" № 35, със стар идентификатор кв. 25п.XIII № 131 ( квартал двадесет и пети, парцел тринадесети за имот сто тридесет и едно), съгласно кадастрална карта на с. Синеморец, община- Царево, Бургаска област , одобрена със Заповед № РД- 18-52/ 24.08.2006г. на изп. директор на АК, с площ на имота по документ за собственост 822 ( осемстотин двадесет и два) кв.м., а по представената кадастрална скица с площ от 869 (осемстотин шестдесет и девет)кв.м., трайно предназначение: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници на имота : № 66528.501.506, 66528.501.194, 66528.501.202, 66528.501.190, 66528.501.506. Парцелът е с правилна правоъгълна форма, застроен с долуописаните сгради, има изграден дървен навес с бар-плот, мивка и ВиК изводи, с функция за лятна кухня, в парцелът има изградено барбекю- 2 броя, външни мивки – 2 броя, декоративен басейн, тревни площи и интериорни плочи, дворът е облагороден, парцелът е ограден, ведно с построените в имота:

1. МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 66528.501.193.5 ( шестдесет и шест хиляди петстотин двадесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и три, точка, пет) съгласно КК и КР одобрени със Заповед РД-18-52/ 24.08.2006 г. на Изп.Директор на АК,Последно изменение на КК и КР, засягащо сградата е със Заповед КД- 14-02-77/ 17.01.2012 г. на Началника на СГКК- Бургас, сградата е със застроена площ 121 (сто и седем) кв. метри, брой етажи: 5 /пет/, брой самостоятелни обекти в сградата: 17 /седемнадесет/, предназначение Друг вид сграда за обитаване, ведно с реализирано правото на строеж , включващо пристройка и надстройка на гореописаната сграда с РЗП от 343 (триста четиридесет и три) кв.м., реализиращо се съгласно разрешение за строеж № 66/ 16.04.2007г. год. и акт за поправка на строително разрешение № 37/27.09.2007г. изд. от гл. архитект на община Царево арх. Д.Алексиев и одобрени проекти на 16.04.2007год. на Община Царево. В усвоено подстълбищно пространство към сграда: 66528.501.193.5 е изградена стая с баня – тоалетна: Врата: PVC, под-теракот, стени – фаянс, оборудвана. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 66528.501.193.

2. СГРАДА с идентификатор № 66528.501.193.4 ( шестдесет и шест хиляди петстотин двадесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и три, точка, четири) съгласно КК и КР одобрени със Заповед РД-18-52/ 24.08.2006 г. на Изп.Директор на АК. Последно изменение на КК и КР, засягащо сградата е от 30.01.2012 г., сградата е със застроена площ 31,00 (тридесет и един) кв. метри, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: Хангар, депо, гараж. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 66528.501.193. Сградата има достъп от парцела и се използва като стая за живеене.

3. СГРАДА с идентификатор № 66528.501.193.3 ( шестдесет и шест хиляди петстотин двадесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и три, точка, три) съгласно КК и КР одобрени със Заповед РД-18-52/ 24.08.2006 г. на Изп.Директор на АК. Последно изменение на КК и КР, засягащо сградата е от 30.01.2012 г., сградата е със застроена площ 72,00 (седемдесет и два) кв. метри, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 66528.501.193. Сградата има достъп от парцела и се използва като стая за живеене. Сградата представлява еднообемно помещение със самостоятелен външен достъп от парцела, има 3 вход/изход, баня/тоалетна, обособен е кухненски кът и помощно помещение към кухнята, в помещението е изграден масивен бар-плот.

4. СГРАДА с идентификатор № 66528.501.193.2 ( шестдесет и шест хиляди петстотин двадесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, сто деветдесет и три, точка, две) съгласно КК и КР одобрени със Заповед РД-18-52/ 24.08.2006 г. на Изп.Директор на АК. Последно изменение на КК и КР, засягащо сградата е от 30.01.2012 г., сградата е със застроена площ 92,00(деветдесет и два) кв. метри, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 66528.501.193. Сградата има достъп от парцела, има особособени: перално помещение, тоалетна, пет броя стаи с външен достъп, и се използва като стая за живеене. Сградата представлява еднообемно помещение със самостоятелен външен достъп от парцела, има 3 вход/изход, баня/тоалетна, обособен е кухненски кът и помощно помещение към кухнята, в помещението е изграден масивен бар-плот, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения по така описаните имоти.

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 18 март 2021 г. в 09:31 часа
Парцел с къща
955.00 кв.м
26 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Страцин
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Недялкова Миндова
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 14:00
Публикувано на 18 март 2021 г. в 14:06 часа
Парцел с къща
83.00 кв.м
31 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Карнобат
Адрес
гр.Карнобат, ул. „Витоша“ № 36А
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 19.03.2021 до 19.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.04.2021 11:15
Публикувано на 19 март 2021 г. в 09:48 часа
Парцел с къща
64.00 кв.м
23 889.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Средец
Адрес
гр.Средец, ул."Никола Попов"№ 95 а
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 10:30
Публикувано на 29 март 2021 г. в 14:25 часа
Парцел с къща
1 500.00 кв.м
3 888.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драка
Адрес
с. Драка
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 14.04.2021 до 14.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.05.2021 09:00