ПЛОЩ
18 671.00 кв.м
Населено място
с. Вехтово
Адрес
с.Вехтово, обл.Шумен, местността "КАРА ПУНАР"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

¼ ид.част от НИВА в землището на с.Вехтово, общ.Шумен, обл.Шумен, ЕКНМ 10923 в местността „КАРА ПУНАР“ с площ от 18,671дка, четвърта категория, парцел №22 от масив №4, съставляващ имот №4022 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот №4021 на насл. на Христо Донев Тодоров, кад.№10 полски път, имот №4023 на насл. на Исмаил Юсрефов Махмудов, имот №4003 на насл. на Дяко Стефанов Ненов, имот №4004 на насл. на Митю Денев Митев, а по кадастрална карта на АГКК представлява поземлен имот с идент. № 10923.4.22 с площ от 18668кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4, при съседи:№№10923.4.46, 10923.4.21, 10923.4.4, 10923.4.3, 10923.4.23.

Яница Валентинова Джинджева
РЕГ. № ЧСИ
774
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Добри Войников” № 9 -11, ет.2, ателие №А
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800438
Мобилен телефон
0876217069
Публикувано на 22 март 2021 г. в 11:24 часа
Земеделска земя
840.00 кв.м
1 451.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Никола Козлево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 13:06 часа
Земеделска земя
10 201.00 кв.м
700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
Адрес
местност ТЕРЗИ ПУПАР
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 22 март 2021 г. в 13:08 часа
Земеделска земя
7 622.00 кв.м
512.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златар
Адрес
местност ГОРНА ЧЕРЕШКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 09:00
Публикувано на 23 март 2021 г. в 13:36 часа
Земеделска земя
3 755.00 кв.м
2 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Нова бяла река
Адрес
с.Нова бяла река, общ.Върбица, обл.Шумен, в местността „КАЯДЖИК“
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 10:00