ПЛОЩ
256.38 кв.м
Населено място
с. Железна
Адрес
местност Помеждинска бара
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  • 1/24 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 29115.20.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-334/21.05.2019 г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: с. Железна, местност Помеждинска бара, вид територия: Земеделска, начин натрайно ползване: Нива, категория на земята: 7, с площ от 6153 кв.м., стар номер 020018, при граници и съседи: имоти с №№ 29115.20.5, 29115.20.13, 29115.20.16, 29115.452.266, 29115.20.17, а по доказателствен документ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, пл. № 020018 в землището на с. Железна, ЕКАТТЕ 29115, общ. Чипровци, площ на имота – 6,153 дка, Ливада (1,377), Нива (3,129), Ливада (1,647), Категория на земята при неполивни условия: Седма. Имотът се намира в местността „Помеждинска бара“ при граници и съседи: имот № 020017 – Ливада, имот № 000266 – Полски път, имот № 020016 – Ливада, имот № 020013 – Ливада, имот № 020005 - Ливада. Имотът е образуван от имот № 020014

Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353
Публикувано на 18 март 2021 г. в 15:12 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 092.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бързия
Адрес
местност Равнище
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ани Василева Янакиева
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 14:00
Публикувано на 18 март 2021 г. в 15:15 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
546.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бързия
Адрес
местност Равнище
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ани Василева Янакиева
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 14:00
Публикувано на 18 март 2021 г. в 15:18 часа
Земеделска земя
697.00 кв.м
380.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бързия
Адрес
местност Русово гувно
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ани Василева Янакиева
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 14:00
Публикувано на 18 март 2021 г. в 15:30 часа
Земеделска земя
5 750.00 кв.м
6 056.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бързия
Адрес
местност Бабките
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ани Василева Янакиева
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 14:00