ПЛОЩ
3 833.25 кв.м
Населено място
с. Винарско
Район
1793-2017
Адрес
местност Сап дере
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Таня Георгиева Маджарова
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11096.7.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-811/20.11.2019г. На изпълнителен директор на АГКК, с адрес: село Винарско, община Камено, област Бургас, местност САП ДЕРЕ, с площ от 45993 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята 4, номер по предходен план 007019, при съседи: 11096.7.40; 11096.7.41; 11096.7.21; 11096.7.23; 11096.7.45; 11096.7.46; 11096.7.47; 11096.7.48; 11096.7.49; 11096.7.50; 11096.7.51; 11096.7.24 представляващ НИВА, имот № 007019, с площ 45 999 дка, четвърта категория в местността САП ДЕРЕ землището на с. Винарско ЕКАТТЕ 11096 общ. Камено, обл. Бургаска при граници и съседи: имот № 007040 нива на Александър Петров Киков, имот № 007041 нива на Петко Петров Иринкин, имот № 007021 нива насл. на Ивана Станчева Делчева, имот № 007023 нива на Недялка Петрова Милева, имот№ 007045 нива на Марийка Стоянова Георгиева, имот № 007046 нива на Донка Стоянова Колева, имот № 007047 нива на Ганка Стоянова Бобчева, имот № № 007048 нива на Милка Стоянова Димова, имот № 007049 нива на Йовка Стоянова Стайкова, имот № 007050 нива на Станчо Стоянов Ташев, имот № 007051 нива на Маргарита Петрова Петрова и № 007024 полски път на общ. Камено

Таня Георгиева Маджарова
РЕГ. № ЧСИ
803
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул.”Свети Свети Кирил и Методий" № 2
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825201; 056 825864
Мобилен телефон
0887711123
уебсайт
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:48 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:53 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:57 часа
Земеделска земя
1 002.00 кв.м
1 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:59 часа
Земеделска земя
1 700.00 кв.м
3 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ахелой
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30