ПЛОЩ
1 447.00 кв.м
Населено място
с. Мадан
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 26.04.2021 до 26.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 0.291 - нула, точка, двеста деветдесет и едно с площ от 1447 кв.м. /хиляда четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, за който е образуван УПИ ХV – петнадесет, в квартал 48 – четиридесет и осем, по кадастралния и регулационния план на с. Мадан, община Бойчиновци, ЕКАТТЕ 46036, одобрен със Заповед № 413 от 16.11.1998 г. на Кмета на Община Бойчиновци, при граници и съседи: имот № 0.290 на Тодор Горанов Арсов; имот № 0.280 насл. на Борис Христов Цветков, имот № 0.270 насл. на Димитър Христов Цветков, имот № 0.278 насл. Захари Христов Цветков; имот № 0.292 насл. на Крум Иванов Пепелянков и улица, а по документ за собственост – Дворно място находящо се в с. Мадан, Михайловградска област, урегулирано в парцел ХV – 184 /петнадесети тире сто осемдесет и четвърти/, в квартал 31 /тридесет и първи/ по плана на същото село с площ от 1290 /хиляда двеста и деветдесет/ кв.м., ВЕДНО с построените в този имот жилищна сграда и сушилна, при съседи по нот. акт: улица, Цено Тодоров, Цветко Превалски и Крум Иванов.

Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353
Публикувано на 15 април 2021 г. в 09:55 часа
Парцел
933.00 кв.м
13 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Монтана
Адрес
местност Гламата
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 10:30