ПЛОЩ
3 199.00 кв.м
Населено място
с. Копринка
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 02.05.2021 до 02.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.06.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38563.20.2, по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-966.22.12.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 020002, находящ се в село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, местността КАВАКЛЪКА, с площ от 3199 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване НИВА, категория на земята при неполивни условия: трета, при съседи на имота: 38563.20.348, 38563.20.3, 38563.20.82, 38563.20.1, 38563.20.339.

Маргарита Любомирова Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
865
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Ген. Столетов" № 52, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 624399; 042 925356
Публикувано на 18 март 2021 г. в 09:45 часа
Земеделска земя
803.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раднево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:00
Публикувано на 18 март 2021 г. в 09:47 часа
Земеделска земя
420.00 кв.м
1 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раднево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:00
Публикувано на 23 март 2021 г. в 17:09 часа
Земеделска земя
471.00 кв.м
666.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Раднево
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:00
Публикувано на 12 април 2021 г. в 11:50 часа
Земеделска земя
2 989.00 кв.м
597.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Обручище
Адрес
местност "Утева кория"
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 07.05.2021 до 07.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.06.2021 10:00