ПЛОЩ
297.00 кв.м
Населено място
гр. Царево
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 10.05.2021 до 10.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48619.47.726, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 г. по кадастралните карти и кадастралните регистри на АГКК. Последно изменение със Заповед: КД-14-02-185/24.02.2009 г. на Началника на СГКК – Бургас. Адрес на имота: гр. Царево, местност „Плаката”, с площ от 891,00 кв. м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За вилна сграда. Номер по предходен план: няма. Съседи: 48619.47.725, 48619.47.720, 48619.47.713, 48619.47.728, 48619.47.694;

 

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 30 март 2021 г. в 11:43 часа
Парцел
1 093.00 кв.м
1 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тънково
Адрес
с.ТЪНКОВО, общ.  НЕСЕБЪР, обл. БУРГАС, ул. „АТАНАС МАНЧЕВ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 13:30
Публикувано на 30 март 2021 г. в 12:53 часа
Парцел
5 502.00 кв.м
165 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр.ПОМОРИЕ, местност „ЧАИРА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 13:30
Публикувано на 6 април 2021 г. в 11:00 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
266.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драганци
Адрес
с. ДРАГАНЦИ, общ. КАРНОБАТ,  обл. БУРГАС,  УПИ XIV-125, кв. 31
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 14:30
Публикувано на 6 април 2021 г. в 11:09 часа
Парцел
2 040.00 кв.м
360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Искра
Адрес
с. ИСКРА, общ. КАРНОБАТ, обл.БУРГАС, УПИ III-304, кв. 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 14:30