ПЛОЩ
8 004.00 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Квартал
КВ.РУДНИК
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 27.04.2021 до 27.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УПИ ІV-19 от масив 42, находящ се в с. Рудник, общ. Бургас, местност „Яката”, целият с площ от 7 770,40 кв. м, при граници на имота: УПИ І-18, имот №75, имот №74, улица, който имот е урегулиран със заповед № 1710/03.10.2006 г. на Община Бургас, за одобряване на ПУП – ПРЗ за имот пл. №19, в масив 42, местността „Яката”, в землището на с. Рудник, бивш земеделски имот № 042019, находящ се в местността „Яката”, в землището на с. Рудник,  ЕКАТТЕ 63183, с площ от 8,004 дка, с начин на трайно ползване: нива, девета категория, и на който имот, с разрешение  №11 от 11.10.2006 г. на Комисия по чл. 17, ал. І, т. 1 от ЗОЗЗ към Министерство на земеделието и горите, Областна дирекция „Земеделие и гори” – гр. Бургас, е променено предназначението за неземеделски нужди, а съгласно схема № 15-1038566-05.11.2020г. на АГКК- гр. Бургас, с адрес: местност Яката, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-965/22.12.2017г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, представлява поземлен имот с идентификатор № 07079.17.1382, площ: 8004 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, номер по предходен план: 042019, съседи: 07079.17.1397, 07079.17.339, 07079.17.1406, 07079.17.333, 07079.17.1396

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:48 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:53 часа
Земеделска земя
2 666.00 кв.м
5 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:57 часа
Земеделска земя
1 002.00 кв.м
1 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30
Публикувано на 1 април 2021 г. в 13:59 часа
Земеделска земя
1 700.00 кв.м
3 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ахелой
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 10:30