ПЛОЩ
4 840.00 кв.м
Населено място
с. Гюльовца
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НИВА, на площ от 4, 841 дка, трета категория на земята, находяща се в землището на с. Гюльовца, община Несебър, местност „Старите лозя”, представляваща парцел 103 от масив 17, съставляващ имот №017103, при граници и съседи: имот №017091- полски път на Община Несебър, имот №017088 - полски път на Община Несебър, имот №017104 – нива на Мариора Димитрова Иванова, имот №017056 – нива на Анка Димитрова Козарова, ведно със следните ограничения върху имота: електропровод 20 kv. На 10 м. от двете старни на крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. А съгласно скица № 15-799221-01.09.2020г. представлява поземлен имот с идентификатор № 18469.17.103 по плана на с. Гюльовца, Община Несебър, област Бургас, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-25/08.07.2005г. на Изп.Директор на АК, последно изменение: Заповед № КД-14-02-282/05.12.2005г. на Началника на СК-Бургас, адрес на поземления имот: местност Старите Лозя, площ: 4840 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 017103, при съседи: 18469.17.56, 18469.17.104, 18469.17.88, 18469.17.91.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:31 часа
Парцел
841.00 кв.м
22 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:00
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:39 часа
Парцел
1 802.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:30
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:41 часа
Парцел
1 802.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:30
Публикувано на 11 май 2021 г. в 11:45 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Царево
Адрес
гр. ЦАРЕВО, обл. БУРГАС,  местност „ЛОЗЯТА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 21.05.2021 до 21.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.06.2021 13:30