ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
4 445.00 кв.м
Населено място
с. Ръжево Конаре
Адрес
с. Ръжево Конаре, стопански двор № 4 на бивше ТКЗС
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 29.05.2021 до 29.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20188250400758

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) с идентификатор 63567.170.48 (шест, три, пет, шест, седем, точка, едно, седем, нула, точка, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-7/10.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Ръжево Конаре, площ: 4445,00 кв. м. (четири хиляди четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план: 0.554 (нула, точка, пет, пет, четири), парцел: XIV (четиринадесет римско), при съседи на ПИ: ПИ с идентификатори 63567.170.49, 63567.170.47, 63567.170.18, 63567.170.35 (идентичен с парцел 414 по плана на стопански двор № 4 (четири) на бивше ТКЗС – село Ръжево Конаре, Община Калояново, Област Пловдив), ведно с всички останали подобрения и приращения в поземления имот, ведно с построените в поземления имот сгради, а именно:

2.1. СГРАДА с идентификатор 63567.170.48.1 (шест, три, пет, шест, седем, точка, едно, седем, нула, точка, четири, осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-7/10.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Ръжево Конаре, със застроена площ: 739,00 кв. м. (седемстотин тридесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда;

2.2. СГРАДА с идентификатор 63567.170.48.2 (шест, три, пет, шест, седем, точка, едно, седем, нула, точка, четири, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-7/10.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Ръжево Конаре, със застроена площ: 403,00 кв. м. (четиристотин и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда;

2.3. СГРАДА с идентификатор 63567.170.48.4 (шест, три, пет, шест, седем, точка, едно, седем, нула, точка, четири, осем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-7/10.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Ръжево Конаре, със застроена площ: 54,00 кв. м. (петдесет и четири квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда;

2.4. СГРАДА с идентификатор 63567.170.48.5 (шест, три, пет, шест, седем, точка, едно, седем, нула, точка, четири, осем, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-7/10.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Ръжево Конаре, със застроена площ: 5,00 кв. м. (пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 267 580.80 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл.485 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0879551076; 0895662577
уебсайт
Публикувано на 24 март 2021 г. в 15:20 часа
Производствен имот
19 370.00 кв.м
52 380.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сопот
Адрес
СОПОТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 11:30
Публикувано на 24 март 2021 г. в 15:27 часа
Производствен имот
8 221.00 кв.м
64 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сопот
Адрес
гр. Сопот
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 12:00
Публикувано на 29 март 2021 г. в 15:26 часа
Производствен имот
2 465.00 кв.м
69 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кърнаре
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 13:00
Публикувано на 1 април 2021 г. в 16:50 часа
Производствен имот
1 842.00 кв.м
18 153.36 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стамболийски
Адрес
гр. Стамболийски
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 18.04.2021 до 18.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.05.2021 10:00