ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
4
ПЛОЩ
84.28 кв.м
Населено място
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ“ № 20, ет. 4, ап. 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 16.05.2021 до 16.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.44.1.13 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, четири, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ“ № 20, ет. 4, ап. 13, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 84,28 кв. м. (осемдесет и четири цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), при съседи: на същия етаж: 55155.501.44.1.14, под обекта: 55155.501.44.1.9, над обекта: 55155.501.44.1.17, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 (двадесет и седем), с площ: 4 кв. м. (четири квадратни метра), при съседи на избата: изток - коридор, запад – коридор, север – коридор, юг – изба № 26, ВЕДНО с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 (петнадесет), с площ: 4 кв. м. (четири квадратни метра), при съседи на таванското помещение: изток - таванско помещение № 14, запад – таванско помещение № 16, север – коридор, юг – двор и ВЕДНО с припадащите се 3,69 % (три цяло и шестдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който СОС с идентификатор 55155.501.44.1.13 се намира в СГРАДА с идентификатор 55155.501.44.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ“ № 20, със застроена площ: 305 кв. м. (триста и пет квадратни метра), с брой етажи: 8 (осем), с брой самостоятелни обекти в сградата: 38 (тридесет и осем), с предназначение: жилищна сграда - многофамилна, която СГРАДА с идентификатор 55155.501.44.1 се намира в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.44 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ“ № 20, с площ: 2 098 кв. м. (две хиляди деветдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м), с номер по предходен план: 5019521, квартал: 0, при съседи: 55155.501.9643, 55155.501.1489, 55155.501.9521, 55155.501.45, 55155.501.9523, 55155.501.43.

            Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 78 400,00 лв. (седемдесет и осем хиляди и четиристотин лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 28 април 2021 г. в 14:31 часа
Многостаен апартамент
136.20 кв.м
48 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „ГРАДИНАРСКА“ № 39, ет. 7, ап. 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 16.05.2021 до 16.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2021 15:30