ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
137.89 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Искър
Квартал
Ж.К.ДРУЖБА
Адрес
ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна № 5, ет.1, обект 9
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 10.05.2021 до 10.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20209240400777

Изходящ №: 4531 / 19.04.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Долуподписаният Частен съдебен изпълнител ГАЛИН КОСТОВ, рег. № 924, Район на действие СГС, уведомявам интересуващите се, че по изпълнително дело № 20209240400777, насрочвам ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на АГРОН ГРУП ЕООД C ЕИК 202992810, солидарен длъжник по изпълнителното дело за удовлетворяване на вземането на взискателя ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД C ЕИК 000694329, с адрес гр/с. СОФИЯ бул. Тодор Александров 81-83 (Адрес на управление), а именно:

 

МАГАЗИН № 9 (девет), находящ се в Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи, снабдена с Разрешение за ползване № СТ-05-1127/31.12.2020г. издадено от ДНСК , изградена в УПИ XIII- 1438 (тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин тридесет и осем) / ПИ с индентификатор № 68134.1504.1438 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем)/“, кв. 9 /девети/, ж.к. Дружба 2/две/, по плана на град София, район Искър – СО, разположен на партерния етаж на сградата, кота +/- 0,00м. /нула/, състоящ се от търговско помещение, склад и санитарен възел, със застроена площ от 114,62 кв.м. /сто и четиринадесет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, при граници по документ за собственост: от изток - двор, от запад - магазин № 8 /осем/, от север - магазин № 1 /едно/, асансьор, магазин № 2 /две/ и магазин № 3 /три/ и от юг - двор, заедно с 3,460% /три цяло и четиристотин и шестдесет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж и заедно с толкова идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 23,27кв.м. /двадесет и три цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра/ или с обща площ на обекта от 137,89 кв.м. /сто тридесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра/, който недвижим имот, съгласно схема на АГКК, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 68134.1504.1438.1.43 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 07.02.2018г., Адрес на имота: гр. София, район Искър, ж.к. Дружба 2 /две/, ул. "Обиколна" № 5 /пет/, ет. 1 /едно/, обект 9 /девет/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор № 68134.1504.1438.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно), предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1504.1438 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем), Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 114,62 кв.м. (сто и четиридесет цяло шестдесет и две стотни квадратни метра), прилежащи части: 3,460% идеални части (три цяло четиристотин и шестдесет хилядни върху сто) ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 23.27 кв.м. (двадесет и три цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата с посочени идентификатори: На същия етаж: 68134.1504.1438.1.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, тридесет и пет), 68134.1504.1438.1.36 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, тридесет и шест), 68134.1504.1438.1.37 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, тридесет и седем), 68134.1504.1438.1.38 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, тридесет и осем), 68134.1504.1438.1.42 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, четиридесет и две); под обекта: 68134.1504.1438.1.44 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, четиридесет и четири); над обекта: 68134.1504.1438.1.5 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, пет), 68134.1504.1438.1.6 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, шест), 68134.1504.1438.1.7 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, седем), 68134.1504.1438.1.8 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, осем), 68134.1504.1438.1.4 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда четиристотин тридесет и осем, точка, едно, точка, четири) , стар идентификатор: няма.

 

Върху недвижимият имот има вписана договорна ипотека, учредена с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 49, том I, рег. № 827, дело № 5/08.02.2018г., на Нотариус Петьо Петров – рег. № 533 в НК, вписан в Служба по вписванията – гр. София с дв. вх. № 6339/08.02.2018г., под акт № 52, том 3 за обезпечаване на вземането на кредитора ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД C ЕИК 000694329, със седалище и с адрес на управление: гр/с. СОФИЯ, бул. Тодор Александров 81-83 (Адрес на управление).

 

Други вписвания:

 

  1. Възбрана върху описания по-горе недвижим имот, вписана в Служба по вписания – гр. София, с дв. вх. рег. № 38964/19.06.2018г., под акт № 140, том 12;

  2. Възбрана върху описания по-горе недвижими имот, вписана в Служба по вписвания – гр. София, с дв. вх. рег. № 64327/04.10.2018г., под акт № 248, том 17;

  3. Възбрана върху описания по-горе недвижими имот, вписана в Служба по вписвания – гр. София, с дв. вх. рег. № 11101/28.02.2020г., под акт № 168, том 4;

  4. Възбрана върху описания по-горе недвижими имот, вписана в Служба по вписвания – гр. София, с дв. вх. рег. № 59120/21.10.2020г., под акт № 11, том 13.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 225 312лв. /двеста двадесет и пет хиляди триста и дванадесет лева/ с включен в началната цена ДДС в размер на 37 552 /тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и два/ лева.

 

Проданта ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54, от 10.05.2021г. до 10.06.2021г, и ще приключи в края на работното време на последния ден. На 11.06.2021г., в началото на работния ден, в присъствието на явилите се наддавачи, ще се състави Протокол по реда на чл. 492, ал. 1 от ГПК.

 

Оглед на недвижимият имот може да се извършва всяка сряда от 13:00ч. - 16:00ч. през времетраенето на публичната продан посочено по-горе, след предварителна уговорка с пазача Мирослав Върбановски – телефон за връзка: 0877 316 880, а книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от имотите, в канцеларията на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54.

 

До участие в търга се допускат кандидати, които представят документ за внесен депозит в размер на 10 % от обявената начална продажна цена по сметка на ЧСИ Галин Костов, а именно: банкова сметка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, IBAN BG68IABG74795000455802, BIC код IABGBGSF, с титуляр ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ. Документът за внесен депозит се представя в оригинал.

 

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и цифри и подава наддавателното си предложение заедно с квитанция за внесения депозит в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

 

Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър.

Частен съдебен изпълнител:..........................................

 

Галин Стоянов Костов
РЕГ. № ЧСИ
924
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви" №97,eт.5
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 4170001
Мобилен телефон
0896603011
Публикувано на 8 април 2021 г. в 10:16 часа
Магазин
37.61 кв.м
30 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
жк.Дружба 2, бл.278
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 13.04.2021 до 13.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.05.2021 09:00
Публикувано на 9 април 2021 г. в 15:07 часа
Магазин
67.82 кв.м
107 616.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, жк „Разсадника – Коньовица“, в жилищна сграда блок № 9, в сградата на ЖСК „Антени“, вх. Б, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 12.04.2021 до 12.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.05.2021 09:00
Публикувано на 9 април 2021 г. в 15:45 часа
Магазин
53.60 кв.м
76 373.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район Възраждане, ул. Позитано № 142, ет.1, обект 5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 10:30
Публикувано на 13 април 2021 г. в 09:44 часа
Магазин
453.74 кв.м
660 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Витоша, ул. "Казбек" № 51
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Цеков Николов
СРОК
от 19.04.2021 до 19.05.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.05.2021 09:00