ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
1
ПЛОЩ
63.44 кв.м
Населено място
гр. Нови пазар
Адрес
ул.Патриарх Евтимий 9, вх.4, ет.1, ап.49
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 07.06.2021 до 07.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.07.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

                               По нот.акт за покупко-продажба: АПАРТАМЕНТ № 49 /четиридесет и девет/, вход 4/четири/, етаж 1/едно/, находящ се в гр.Нови пазар, ул.”Патриарх Евтимий” № 9/девет/ със застроена площ 63.44 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра четиридесет и четири квадратни дециметра/, състоящ се от две стаи, кухня, тоалетна, баня и тераса, пти граници: от ляво – площад, от дясно – ап.№ 50, от горе – ап.№ 53, от долу – изби, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 20, със застроена площ 3.06 / три квадратни метра и шест квадратни дециметра/, при граници: от ляво – изба № 19 и от дясно – изба № 21, както и 6.44% от общите чсти на сградата и 0.01368 % идеални части от правото на строеж върху общинско дворно място , съставляващо по плана на същия град урегулиран поземлен имот I /едно/ от квартал 79/седемдесет и девет/, а по КККР представлява : Самостоятелен обект - жилище с идентификатор № 52009.502.399.5.49 /пет, две, нула, нула, девет, точка, пет, нула, две, точка, три, девет, девет, точка, пет, точка, четири, девет/, с площ 63.44 /шестдесет и три цяло и четиридесет и четири/ кв.м., представляващ апартамент № 49 /четиридесет и девет/, на жилищен етаж 1 /едно/, във вход 4 /четири/, в жилищна сграда с идентификатор № 52009.502.399.5 и адрес ул. "Патриарх Евтимий" № 9 /девет/, гр. Нови пазар, община Нови пазар,  област Шумен, построена в поземлен имот с идентификатор № 52009.502.399, при граници за самостоятелния обект: на същия етаж - 52009.502.399.5.50, под обекта - няма, над обекта - 52009.502.399.5.53, заедно с избено помещение № 20 /двадесет/с площ от 3,06 три цяло и шест стотни/кв.м. при граници: ляво - изба № 19, дясно - изба № 21, заеднос 0,01368 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на стоеж върху общинско дворно място, одобрени със заповед № РД-18-18/25.03.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 3 юни 2021 г. в 13:34 часа
Тристаен апартамент
99.54 кв.м
97 980.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
Адрес
ул.Димчо Попов № 17, вх.1, ет.1, ап.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 27.06.2021 до 27.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.07.2021 09:00
Публикувано на 10 юни 2021 г. в 11:08 часа
Тристаен апартамент
99.67 кв.м
72 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 11.06.2021 до 12.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2021 10:00