ПЛОЩ
1 571.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Район
1/4 (една четвърт) идеална част
Адрес
М. СЕЛИЩЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 10.07.2021 до 10.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.08.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 (една четвърт) идеална част от ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.4.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1571 кв. м. (хиляда петстотин седемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид ливада, категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: СЕЛИЩЕ, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.4.587, 67653.4.812, 67653.4.584, 67653.4.565, 67653.4.586.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 26 юли 2021 г. в 13:12 часа
Земеделски имот
540.00 кв.м
4 920.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кремене
Адрес
местност "Дервишица", с. Кремене, общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 16.08.2021 до 16.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.09.2021 10:00