ПЛОЩ
4 517.00 кв.м
Населено място
с. Черни връх
Адрес
с. ЧЕРНИ ВРЪХ,  общ. КАМЕНО,  обл. БУРГАС, местност „ЯСАКА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.06.2021 до 19.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.07.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в с. ЧЕРНИ ВРЪХ,  общ. КАМЕНО,  обл. БУРГАС, местност „ЯСАКА”, с площ от 4 517 кв.м., а именно: 
 
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 80916.79.24 /осемдесет хиляди деветстотин и шестнадесет, точка, седемдесет и девет, точка, двадесет и четири/, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-39/27.07.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, местност „Ясака”, с площ от 4 517 кв.м. /четири хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 079024, съседи: 80916.79.23, 80916.79.40, 80916.80.51, който съгласно нотариален акт за покупко-продажба № 27, том 36, дело № 6359, вх.рег.№ 12167/16.09.2015 г. на АВ-Бургас е идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 079024 /нула, седем хиляди двадесет и четири/, в местността „Ясака”, в землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, с площ от 4 517 кв.м. /четири хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра/, при граници и съседи: ПИ № 079023 - индивид. Застр. На Димитър Динев Калчев, ПИ № 000335 - залесена територия на МЗГ-ДЛ, ПИ № 000173 - полски път на Община Камено, предназначение: за вилно строителство, съгласно заповед № РД-09-38 от 07.02.2008 г. на Кмета на Община Камено и решение № 5 от 30.05.2008 г. на Комисия по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие и гори”-гр.Бургас за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, който представлява бивша НИВА, в местността „Ясака”, в землището на с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас, с площ от 4 517 кв.м. /четири хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща имот № 079024 /нула, седем хиляди двадесет и четири/, при граници и съседи: ПИ № 079023 - нива на София Георгиева Маричнева, ПИ № 000335 - залесена територия на МЗГ-ДЛ, ПИ № 000173 - полски път на Община Камено.
 Имотът е неограден и незастроен. Обрасъл е с дървета храстовидна растителност и високи треви. Достъпът до имота се осъществява по неподдържан полски път.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:31 часа
Парцел
841.00 кв.м
22 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:00
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:34 часа
Парцел
4 840.00 кв.м
16 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гюльовца
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 09:30
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:39 часа
Парцел
1 802.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:30
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:41 часа
Парцел
1 802.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:30