ПЛОЩ
773.00 кв.м
Населено място
гр. Бургас
Адрес
гр. БУРГАС, кв. „ВЕТРЕН“, ул. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.06.2021 до 19.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.07.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

193.24/773 кв.м. ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07079.702.686  в гр. БУРГАС, кв. „ВЕТРЕН“, ул. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ при реално ползване на описаните ид.ч. от поземления имот като ПАРКОМЯСТО № 7 /седем/ и ПАРКОМЯСТО № 8 /осем/, а именно:

  193.24/773 кв.м. /сто деветдесет и три цяло двадесет и четири стотни квадратни метра от седемстотин седемдесет и три квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.702.686 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, седемстотин и две, точка, шестстотин осемдесет и шест/, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/12.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект от 14.11.2018 г., с адрес на имота: гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, кв. “Ветрен“, ул. “Ал. Стамболийски“, с площ от 773 кв.м. /седемстотин седемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 581, квартал: 7, парцел: ХХХ,  съседи: 07079.702.687, 07079.702.948, 07079.702.685, 07079.702.682, при реално ползване на описаните ид.ч. от поземления имот като ПАРКОМЯСТО № 7 /седем/ и ПАРКОМЯСТО № 8 /осем/, при граници на паркоместата: североизток - граница на имота, северозапад - сграда и зелена площ, югоизток- място за маневриране и общо ползване на останалата незастроена част от поземления имот, югозапад -сграда.
 
 Поземленият имот се намира на една от главните улици в кв. Ветрен на гр. Бургас, в близост до сгради с обществено значение, с отлична транспортна достъпност. Имотът е  ограден и застроен. Изпълнена е вертикална планировка с настилка от асфалт. Частта от оценяваните идеални части, предназначена за паркоместа е с настилка от бетонни, декоративни плочки и е разположена пред входа на супермаркет. Над паркоместата е изграден навес от винил с метална конструкция.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:31 часа
Парцел
841.00 кв.м
22 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:00
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:34 часа
Парцел
4 840.00 кв.м
16 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гюльовца
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 09:30
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:39 часа
Парцел
1 802.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:30
Публикувано на 27 април 2021 г. в 14:41 часа
Парцел
1 802.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 25.05.2021 до 25.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2021 10:30