ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
58.00 кв.м
Населено място
гр. Обзор
Адрес
гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 21.06.2021 до 21.07.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.07.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. 155/660 /сто петдесет и пет от шестстотин и шестдесет/ кв. м. ид.ч.  от   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53045.501.68 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет,  точка, петстотин и едно, точка, шестдесет и осем/, находящ се в гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006г. на изпълнителния директор на АГКК и последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.10.2009г., с административен адрес на поземления имот: гр. Обзор, общ. Несебър, ул. „Места” № 13 /тринадесет/, целият с площ от 667 кв.м. /шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до десет метра/, който имот е с номер по предходен план: 90,100 /деветдесет запетая сто/, квартал: 14 /четиринадесет/, парцел: VII /седем/, при съседи за имота:  53045.501.69, 53045.501.66, 53045.501.67, 53045.501.450, 53045.501.71  ВЕДНО СЪС: 
  2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 53045.501.68.1.4 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестдесет и осем, точка, едно, точка, четири/, находящ се в гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на  имота: гр. Обзор, общ. Несебър, ул „Места” № 13 /тринадесет/, ет. 1 /първи/, ап. 4 /четири/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /първи/ в сграда с идентификатор № 53045.501.68.1 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестдесет и осем, точка, едно/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с  идентификатор № 53045.501.68 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестдесет и осем/. Предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 58,00 кв.м. /петдесет и осем квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 53045.501.68.1.3; под обекта: 53045.501.68.1.1, 53045.501.68.1.2; над обекта: 53045.501.68.1.5

  3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 53045.501.68.1.2 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестдесет и осем, точка, едно, точка, две/, находящ се в гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на  имота: гр. Обзор, общ. Несебър, ул „Места” № 13 /тринадесет/, ет. 0 /нула/, ап. 2 /две/. Самостоятелният обект се намира на етаж 0 /нула/ в сграда с идентификатор №  53045.501.68.1 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка,  шестдесет и осем, точка, едно/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с  идентификатор № 53045.501.68 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестдесет и осем/. Предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 38,00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 53045.501.68.1.1; под обекта: няма; над обекта: 53045.501.68.1.3, 53045.501.68.1.4,

които имоти са идентични с описаните в Нотариален акт за договорна ипотека, вписана в СВ Несебър под акт№ 180, том 3, дело 5100/2007, а именно: 155/660 /сто петдесет и пет от шестстотин и шестдесет/ кв. м. ид.ч.  от  ДВОРНО МЯСТО -  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53045.501.68 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестдесет и осем/, находящо се в гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, ул „Места” № 13 /тринадесет/, съставляващо бивш УПИ VII -90,100 /римско седем, за имоти деветдесет запетая сто, в квартал 14 /четиринадесет/ па плана на града, стар идентификатор кв.0 № 140007 /сто и четиридесет и хиляди и седем/, с площ по документ за собственост  от 660 /шестстотин и шестдесет/ кв.м., а по скица 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до десет метра/, при съседи по скица: 53045.501.69, 53045.501.450, 53045.501.71, 53045.501.67, 53045.501.66 и при съседи по документи за собственост: улица, Теодора Кисьова, Михо Божков и Димо Михов Божков, ЗАЕДНО с ЖИЛИЩЕ, представляващо ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ на построена в гореописаното дворно място двуетажна сграда с гаражен етаж, с кадастрален номер на сградата 53045.501.68.1 /петдесет и три хиляди четиридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, шестдесет и осем, точка, едно/, и застроена площ от 105,00 /сто и пет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда, с адрес: ул. „Места” № 13 /тринадесет/, с площ на жилището  от 58,00 /петдесет и осем/ кв.м., състоящо се от спалня, кухня, всекидневна, баня, антре, предверие, тоалетна и стълбище, ведно с помещения от гаражно- складовия етаж, а именно: коридор от 8,82 /осем цяло и осемдесет и две стотни/ кв. м., склад на  площ от 3,89 /три цяло осемдесет и девет/ кв.м., склад на площ от 9,02 /девет цяло и две стотни/ кв. м., склад на площ от 16,25 /шестнадесет цяло и двадесет и пет стотни/ кв. м., на обща площ от 38,00 /тридесет и осем/ кв.м.

Имотът се намира в гр. Обзор, в район с изградена инфраструктура и добра транспортна достъпност. Дворното място е оградено  и застроено. Теренът е с изразена денивелация, застлан е с бетонови настилки и зелени площи - неподдържани, обрасли с високи треви и храсти и обсипани с листа и боклуци.

Самостоятелните обекти са изградени в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Външно сградата е неизмазана. Покривът е керемиден с изградено водоотвеждане. Терасите са обезопасени със зидани парапети.

Разположението на помещенията в СОС с идентификатор № 53045.501.68.1.4 отговаря на описанието в нотариалния акт. Входна и интериорни врати - дървени, таблени. Дограма - бяла на цвят, стъклопакет. Подови настилки - теракот. Стени и тавани - измазани и боадисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела - поставени. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот - оборудван с моноблок, мивка със смесителна батерия, душбатерия и бойлер. В кухнята са монтирани двуредни кухненски шкафчета с термоплот и вградена мивка със смесителна батерия. 

Разположението на помещенията в СОС с идентификатор № 53045.501.68.1.2 отговаря на описанието в нотариалния акт. Входна и интериорни врати - дървени, таблени. Дограма - стара, дървена. Подови настилки - теракот. Стени и тавани - измазани и боадисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела - поставени. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот - оборудван по предназначение. В коридора е излята бетонна мивка, облицована с фаянс.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 18 май 2021 г. в 10:10 часа
Къща
72.00 кв.м
155 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Царево
Адрес
гр. ЦАРЕВО, кв. „ВАСИЛИКО” № 51
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 28.05.2021 до 28.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.06.2021 13:30
Публикувано на 18 май 2021 г. в 10:35 часа
Къща
200.00 кв.м
60 624.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сунгурларе
Адрес
гр. СУНГУРЛАРЕ, ул. „БУЗЛУДЖА“ № 16
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 29.05.2021 до 29.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2021 14:30
Публикувано на 18 май 2021 г. в 10:46 часа
Къща
76.00 кв.м
38 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сунгурларе
Адрес
гр. СУНГУРЛАРЕ, ул. „ГЕО МИЛЕВ” № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 29.05.2021 до 29.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2021 14:30
Публикувано на 20 май 2021 г. в 16:36 часа
Къща
91.00 кв.м
54 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
Адрес
с. Кошарица, м-с Сулуджана, к/с Грийн Вилидж
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 28.05.2021 до 28.06.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.06.2021 10:00