ПЛОЩ
2 100.00 кв.м
Населено място
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ с номер 111028 (едно, едно, едно, нула, две, осем), находяш се в землището на село Казичене, СО Панчарево, в местността „Адърица и Война“ с ЕКАТТЕ 35239, с площ от 2 100 (две хиляди и сто) квадратни метра, с начин на трайно ползване – НИВА и категория на земята при неполивни условия – четвърта, при граници и съседи: ПИ 111027 (едно, едно, едно, нула, две, седем) – нива на Георги Божилов Дончев, ПИ 111015 (едно, едно, едно, нула, едно, пет) – нива на Младен Николов Пешев, ПИ 111014 (едно, едно, едно, нула, едно, четири) – нива насл. на Симеон Тодоров Бонев, ПИ 111029 (едно, едно, едно, нула, две, девет) – нива насл. на Младен Стоилов Джотев, ПИ 000309 (нула, нула, нула, три, нула, девет) – полси път на Остатъчен Общински фонд, който имот според действащия кадастрален план, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри с данни КРНИ, одобрени със Заповед РД-18-77/21.12.2010г/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, съставлява Поземлен имот с идентификатор 35239.6110.390 (три, пет, две, три, девет, точка, шест, едно, едно, нула, точка, три, девет, нула), с.Казичене, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на поземления имот: село Казичене, местност „Адърица и Война“. С площ от 2 100 (две хиляди и сто) квадратни метра, при съседи: 35239.6110.377, 35239.6110.389, 35239.6110.391, 35239.6110.554, 35239.6110.376; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта.

Мария Красинова Цачева
РЕГ. № ЧСИ
840
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029836136
Публикувано на 5 юли 2021 г. в 14:37 часа
Земеделски имот
12 749.00 кв.м
355 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозен
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стилияна Иванова Стeфанова
СРОК
от 06.07.2021 до 06.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.08.2021 09:00
Публикувано на 9 юли 2021 г. в 18:01 часа
Земеделски имот
5 645.00 кв.м
249 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистрица
Адрес
с. Бистрица, в.з. Косанин дол
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 12.07.2021 до 12.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2021 09:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 15:07 часа
Земеделски имот
2 250.00 кв.м
1 384.93 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 15:21 часа
Земеделски имот
2 800.00 кв.м
1 551.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00