ПЛОЩ
2 800.00 кв.м
Населено място
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 157035 (едно, пет, седем, нула, три, пет), находящ се в землището на село Казичене, СО Панчарево, в местността „Садина“, с ЕКАТТЕ 35239, с площ от 2 800 (две хиляди и осемстотин) квадратни метра, с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при граници и съседи: ПИ 157034 (едно, пет, седем, нула, три, четири) – нива на Ефросия Игнатова Найденова, ПИ 000106 (нула, нула, нула, едно, нула, шест) – полски път на Остатъчен Общински фонд, ПИ 157036 (едно, пет,седем, нула, три, шест) – нива насл. на Владо Митов Пасарелски, ПИ 000114 (нула, нула, нула, едно, едно, четири) – канал на Съществуваща Държавна собственост, който имот според действащия кадастрален план, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри с данни от КРНИ, одобрени със Заповед РД-18-77/21.12.2010г./21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, съставлява Поземлен имот с идентификатор 35239.6111.29 (три, пет, две, три, девет, точка, шест, едно, едно, едно, точка, две, девет), с. Казичене, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на поземления имот: село Казичене, местност „Садина“, с площ от 2 800 (две хиляди и осемстотин) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия – четвърта.

Мария Красинова Цачева
РЕГ. № ЧСИ
840
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029836136
Публикувано на 5 юли 2021 г. в 14:37 часа
Земеделски имот
12 749.00 кв.м
355 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозен
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стилияна Иванова Стeфанова
СРОК
от 06.07.2021 до 06.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.08.2021 09:00
Публикувано на 9 юли 2021 г. в 18:01 часа
Земеделски имот
5 645.00 кв.м
249 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистрица
Адрес
с. Бистрица, в.з. Косанин дол
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 12.07.2021 до 12.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2021 09:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 15:07 часа
Земеделски имот
2 250.00 кв.м
1 384.93 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 15:18 часа
Земеделски имот
2 100.00 кв.м
1 163.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00