ПЛОЩ
1 500.00 кв.м
Населено място
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 159044 (едно, пет, девет, нула, четири, четири), находящ се в землишето на село Казичене, СО Панчарево, в местността „Вукин Излък“, с ЕКАТТЕ 35239, с площ от 1 500 (хиляда и петстотин) квадратни метра, с начин на трайно ползване – НИВА, категория на земята при неполивни условия – трета, при граници и съседи: ПИ 159045 (едно, пет, девет, нула, четири, пет) – нива на Йордан Георгиев Младенов, ПИ 159039 (едно, пет, девет, нула, три, девет) – нива на Иван Момчилов Митов, ПИ 159043 (едно, пет, девет, нула, четири, три) – нива насл. на Георги Василев Младенов, ПИ 000148 (нула, нула, нула, едно, четири, осем) – полски път на Остатъчен Общински фонд, който имот според действащия кадастрален план, съгласно кадастралната карта и кадасталните регистри с данни КРНИ, одобрени със Заповед РД-18-77/21.12.2010г./21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, съставлява Поземлен имот с идентификатор 35239.6111.354 (три, пет, две, три, девет, точка, шест, едно, едно, едно, точка, три, пет, четири), село Казичене, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на поземления имот: село Казичене, местност „Вукин Излък“, с площ от 1 500 (хиляда и петстотин) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделкси, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия – трета.

Мария Красинова Цачева
РЕГ. № ЧСИ
840
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029836136
Публикувано на 5 юли 2021 г. в 14:37 часа
Земеделски имот
12 749.00 кв.м
355 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозен
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стилияна Иванова Стeфанова
СРОК
от 06.07.2021 до 06.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.08.2021 09:00
Публикувано на 9 юли 2021 г. в 18:01 часа
Земеделски имот
5 645.00 кв.м
249 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистрица
Адрес
с. Бистрица, в.з. Косанин дол
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 12.07.2021 до 12.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2021 09:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 15:07 часа
Земеделски имот
2 250.00 кв.м
1 384.93 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 15:18 часа
Земеделски имот
2 100.00 кв.м
1 163.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00