ПЛОЩ
4 600.00 кв.м
Населено място
с. Лозен
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 047004 (нула, четири, седем, нула, нула, четири), находящ се в землището на село Горни Лозен, СО Панчарево, в местността „Садина“, с ЕКАТТЕ 99190 (девет, девет, едно, девет, нула), с площ от 4 600 (четири хиляди и шестстотин) квадратни метра, с начин на трайно ползване – НИВА и категория на земята при неполивни условия – четвърта, при граници и съседи: ПИ 047007 (нула, четири, седем, нула, нула, седем) – нива на Илия Момчилов Митов, ПИ 047014 (нула, четири, седем ,нула, едно, четири) – нива насл. на Никола Стаменов Кияков, ПИ 047022 (нула, четири, седем, нула, две, две) – нива на Спас Методиев Спасов, ПИ 000478 (нула, нула, нула, четири, седем, осем) – полски път на Община Панчарево – Кметство Лозен, ПИ 047002 (нула, четири, седем, нула, нула, две) – нива насл. на Стефан Кертов Каръпски, който имот според действащия кадастрален план, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри с данни КРНИ, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно измение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 12.08.2019г., съставлява Поземлен имот с идентификатор 44063.6201.103 (четири, четири, нула, шест, три, точка, шест, две, нула, едно, точка, едно, нула, три), село Лозен, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на поземления имот: село Лозен, район Панчарево, местност „Садина“, с площ от 4 599 (четири хиляди петстотин деветдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта. Съседи на поземление имот са: 44063.6201.105, 44063.6201.232, 44063.6201.112, 44063.6201.120, 44063.6201.101. Номер по предходен план: 047004.

Мария Красинова Цачева
РЕГ. № ЧСИ
840
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029836136
Публикувано на 5 юли 2021 г. в 14:37 часа
Земеделски имот
12 749.00 кв.м
355 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозен
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стилияна Иванова Стeфанова
СРОК
от 06.07.2021 до 06.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.08.2021 09:00
Публикувано на 9 юли 2021 г. в 18:01 часа
Земеделски имот
5 645.00 кв.м
249 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистрица
Адрес
с. Бистрица, в.з. Косанин дол
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 12.07.2021 до 12.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.08.2021 09:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 15:07 часа
Земеделски имот
2 250.00 кв.м
1 384.93 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 15:18 часа
Земеделски имот
2 100.00 кв.м
1 163.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казичене
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 23.07.2021 до 23.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.08.2021 09:00