ПЛОЩ
2 000.00 кв.м
Населено място
с. Звъничево
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Костадинов Бараков
СРОК
от 26.07.2021 до 26.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.08.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30572.25.19 /три нула пет седем две точка две пет точка едно девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 64/30.06.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  с  адрес на имота: с. Звъничево, общ. Пазарджик, местност „Бостаните“, площ: 2 000 /две хиляди/ кв.м., трайно предназначение на теритотията: земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 025019, съседи: 30572.113.17, 30572.25.4, 30572.25.18, 30572.25.17, 30572.25.20

Васил Костадинов Бараков
РЕГ. № ЧСИ
886
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. Пейо Яворов" № 6, ет.2, ап.1
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460412
Мобилен телефон
0886872886
Публикувано на 30 юни 2021 г. в 13:32 часа
Земеделска земя
4 573.00 кв.м
8 810.64 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Величково
Адрес
местност Македонски мери
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 09.07.2021 до 09.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.08.2021 15:30
Публикувано на 30 юни 2021 г. в 13:35 часа
Земеделска земя
3 089.00 кв.м
6 011.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Величково
Адрес
местност Македонски мери
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 09.07.2021 до 09.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.08.2021 15:30
Публикувано на 30 юни 2021 г. в 14:52 часа
Земеделска земя
3 089.00 кв.м
6 011.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Величково
Адрес
местност Македонски мери
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 09.07.2021 до 09.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.08.2021 15:30
Публикувано на 30 юни 2021 г. в 14:57 часа
Земеделска земя
3 089.00 кв.м
6 011.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Величково
Адрес
местност Македонски мери
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Самарджиев
СРОК
от 09.07.2021 до 09.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.08.2021 15:30