ПЛОЩ
29 407.00 кв.м
Населено място
с. Правище
Район
местност "БОЗАЛЪЦИТЕ"
Адрес
с. Правище
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 24.07.2021 до 24.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.08.2021 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20218250400234 - ½ (една втора) идеална част от НИВА с площ от 29.409 дка /двадесет и девет декара и четиристотин и девет квадратни метра/, трета категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот № 034091 /нула, три, четири, нула, девет, едно/, находящ се в местността "БОЗАЛЪЦИТЕ", в землището на с. Правище с ЕКАТТЕ 58058 /пет, осем, нула, пет, осем/, общ. Съединение, обл. Пловдив, при граници и съседи: имот № 000137 - Полски път на Община „Съединение", имот № 000133 - Полски път на Община „Съединение", имот № 000111 - Път III кл. на Държавата, имот № 034103 -Напоител. Канал на Община „Съединение" - Канали, имот № 034107- Нива на Костадин Запрянов Димов и имот № 034108 - Нива на Михал Тодоров Димов – описание по нотариален акт, а съгласно кадастрална карта с данни от КРНИ представлява: ½ (една втора) идеална част) от Поземлен имот с идентификатор 58058.34.91 (пет, осем, нула, пет, осем, точка, три, четири, точка, девет, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Правище, общ. Съединение, обл. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-818/25.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на поземления имот: м. БОЗАЛЪЦИТЕ, площ: 29407 кв.м. (двадесет и девет хиляди четиристотин и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3 (трета), номер по предходен план: 034091, съседи: 58058.35.137, 58058.34.108, 58058.35.133, 58058.37.111, 58058.34.107, 58058.34.103;

Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 11 175,20 лв. (единадесет хиляди сто седемдесет и пет лева и двадесет стотинки), съставляваща 80 % от оценката, съгласно чл. 485 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0879551076; 0895662577
уебсайт
Публикувано на 5 юни 2021 г. в 17:47 часа
Земеделска земя
544.00 кв.м
2 426.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Марково
Адрес
Шосе Марково- първенец, местност Пичковец
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иво Георгиев Кралев
СРОК
от 10.07.2021 до 10.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.08.2021 15:00
Публикувано на 5 юни 2021 г. в 17:52 часа
Земеделска земя
2 990.00 кв.м
8 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Марково
Адрес
шосе с.Марково - с.Първенец, местност Пичковец
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иво Георгиев Кралев
СРОК
от 10.07.2021 до 10.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.08.2021 16:00
Публикувано на 21 юни 2021 г. в 15:05 часа
Земеделска земя
2 251.00 кв.м
8 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рогош
Адрес
с. Рогош
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 04.07.2021 до 04.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.08.2021 13:00
Публикувано на 30 юни 2021 г. в 10:35 часа
Земеделска земя
5 800.00 кв.м
4 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Царацово
Адрес
местност Юрушките - ЮГ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Йорданов Раев
СРОК
от 09.07.2021 до 09.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.08.2021 13:00