ПЛОЩ
12 493.00 кв.м
Населено място
с. Калековец
Адрес
село Калековец, местност „Златанова могила“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Бойка Георгиева Андреева
СРОК
от 30.07.2021 до 30.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.08.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №35300.2.84 (три пет три нула нула точка две точка осем четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Калековец, Община Марица, обл.Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-13/19.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Калековец, местност „Златанова могила“ с площ на имота по скица 12 493 (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и три) кв.м., а по документ за собственост с площ от 12 495 (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и пет) кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, номер по предходен план: имот 2084, при съседни поземлени имоти: 35300.2.150, 35300.2.86 и 35300.2.83.

Бойка Георгиева Андреева
РЕГ. № ЧСИ
908
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. Алцеко №14, ет. 5, офис №13
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 280290
Мобилен телефон
0875309319
Публикувано на 7 юли 2021 г. в 09:20 часа
Земеделски имот
8 466.00 кв.м
11 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Чоба
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Драгомира Димитрова Митрова
СРОК
от 13.07.2021 до 13.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2021 12:00
Публикувано на 21 юли 2021 г. в 16:58 часа
Земеделски имот
9 000.00 кв.м
19 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Калековец
Адрес
село Калековец, местност „Златанова могила“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Бойка Георгиева Андреева
СРОК
от 30.07.2021 до 30.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.08.2021 09:00
Публикувано на 28 юли 2021 г. в 12:41 часа
Земеделски имот
308.00 кв.м
28 900.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бегово
Адрес
местност ДОЛНИ ЛИВАДИ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Стойчева Николова
СРОК
от 23.08.2021 до 23.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2021 16:00
Публикувано на 28 юли 2021 г. в 13:24 часа
Земеделски имот
5 703.00 кв.м
2 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Старо Железаре
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Драгомира Димитрова Митрова
СРОК
от 08.08.2021 до 08.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.09.2021 11:00