ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 420.00 кв.м
Населено място
гр. Батак
Адрес
местност „Еньов камък“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 07.09.2021 до 07.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.10.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индетификатор 02837.6.452 (нула, две, осем, три, седем, точка, шест, точка, четири, пет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Батак, Община Батак, Област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Батак, местност „Еньов камък“, с площ от 1420,00 кв. м. (хиляда четиристотин и двадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 903120, при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 02837.6.447, 02837.6.337, 02837.6.386, 02837.6.383.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 53 600,00 лв. (петдесет и три хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в Протокол на ЧСИ от 09.07.2021 г., съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл. 485, ал. 4 от ГПК.  

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 26 юли 2021 г. в 13:04 часа
Парцел
1 517.00 кв.м
57 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Батак
Адрес
местност „Еньов камък“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 07.09.2021 до 07.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.10.2021 11:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 10:40 часа
Парцел
5 814.00 кв.м
26 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Костандово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 14:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 14:43 часа
Парцел
720.00 кв.м
36 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сърница
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 11:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:36 часа
Парцел
460.00 кв.м
3 746.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Варвара
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Стоянов Захариев
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 15:00