ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
29.79 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 1204/2016г - МАГАЗИН 8 - гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.08.2021 до 30.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.10.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 30.08.2021 г. до 30.09.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ТЕОДОРА ПЕТРОВА АТАНАСОВА, а именно:

3/ ½ /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.510.9.43 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007г./16.05.2007г. На Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. РОДИНА 1 /едно/ и 2 /две/, ул. „ЧИПРОВЦИ“, ет. 2 /две/, обект – МАГАЗИН № 8 /осем/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула /. Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 29.79 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра и седемдесет и девет квадратни дециметра/, ведно с прилежащи части: 1,513 идеални части от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.510.9.42; под обекта: 63427.5.510.9.27; над обекта: няма.

  ЦЕНА: 6192.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе; вписана възбрана и учредена договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД, подновена 2017г.

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 30.09.2021 г., участвалите в публичната продан на 01.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 2 август 2021 г. в 13:37 часа
Магазин
29.79 кв.м
6 804.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 1204/2016г. - МАГАЗИН № 7, гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.08.2021 до 30.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.10.2021 10:00
Публикувано на 2 август 2021 г. в 13:39 часа
Магазин
24.50 кв.м
5 940.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 1204/2016г. - МАГАЗИН № 9, гр. Русе, кв. Родина 1 и 2, ул. Чипровци, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.08.2021 до 30.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.10.2021 10:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 09:58 часа
Магазин
115.06 кв.м
80 784.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 735/2012г. - гр. Русе, ул. Александровска № 26, ет. 1, обект 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00