ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
575.00 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 15/2019г. - гр. Русе, ул. Панайот Волов № 39
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.08.2021 до 30.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.10.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 30.08.2021 г. до 30.09.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на РУМЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА и АЛЕКСИ ОГНЯНОВ АЛЕКСИЕВ, а именно:

5/18 ид.ч. /пет осемнадесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО от 258.50/517 ид.ч. /двеста петдесет и осем цяло и петдесет стотни върху петстотин и седемнадесет идеални части/ от ИМОТ пл. № 13 /тринадесет/ в кв. 25 /двадесет и пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници: имоти пл. №№ 10,11,12,14,7,8,9 и улица Панайот Волов, съгласно нотариален акт, а съгласно кадастрална карта - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3106 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Панайот Волов“ № 39 /тридесет и девет/, с площ на имота 575 кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); Стар идентификатор; няма; Номер по предходен план: 3106, квартал: 25. Съседи на поземления имот: 63427.2.3123, 63427.2.3122, 63427.2.3121, 63427.2.3119, 63427.2.3118, 63427.2.3058, ведно с построените в него МАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща ТРАНЖОРНА, със застроена площ 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, находяща се в гр. Русе, ул. Левски № 39 /тридесет и девет/, с административен адрес гр. Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници за имота: пристройка към транжорна на Алекси Огнянов Алексиев, имот № 3107, кв. 25 по плана на гр. Русе, и терен; построена в УПИ V-3106 /римско пет, тире, три едно нула шест/, с площ от 569 /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на гр. Русе, при граници: УПИ VI от кв. 25, улица, УПИ I от кв. 25 и УПИ II от кв. 25 и МАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща ПРИСТРОЙКА към съществуваща транжорна, със застроена площ 31.62 кв.м. /тридесет и един квадратни метра и шестдесет и два квадратни дециметра/, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 171/31.05.2004г, находяща се в гр. Русе, ул. Левски № 39 /тридесет и девет/, с административен адрес гр.Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници за имота: транжорна на Огнян Алексиев Тодоров и Румянка Георгиева Георгиева, имот № 3107, кв. 25 по плана на гр. Русе, и терен; построена в УПИ V-3106 /римско пет, тире, три едно нула шест/, с площ от 569 /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на гр. Русе, при граници: УПИ VI от кв. 25, улица, УПИ I от кв. 25 и УПИ II от кв. 25, съгласно нотариален акт, а съгласно кадастрална карта и установено по време на описа, двете сгради са функционално свързани и представляват СГРАДА с идентификатор 63427.2.3106.6 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест точка шест/,със застроена площ 62 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/; Брой етажи: 1 /един/; Предназначение: Селскостопанска сграда. Сградата се намира в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3106 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест/.

  ЦЕНА: 23 400.00 лв.

Вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД; вписана Законна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по отношение на ТРАНЖОРНАТА И ПРИСТРОЙКАТА; учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД само по отношение на ТРАНЖОРНАТА с площ от 30 кв.м.

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота,

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 30.09.2021 г., участвалите в публичната продан на 01.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 20 август 2021 г. в 08:27 часа
Производствен имот
2 342.00 кв.м
77 544.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
Адрес
местност "Без местност"
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Публикувано на 25 август 2021 г. в 16:27 часа
Производствен имот
8 940.00 кв.м
414 916.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
Адрес
град Бяла, община Бяла, област Русе, ул. Васил Априлов № 47
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 06.09.2021 до 06.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.10.2021 09:00
Публикувано на 31 август 2021 г. в 10:22 часа
Производствен имот
968.00 кв.м
95 064.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стамболово
Адрес
ул. Добруджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 07.09.2021 до 07.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.10.2021 09:00
Публикувано на 31 август 2021 г. в 10:25 часа
Производствен имот
1 432.00 кв.м
46 637.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стамболово
Адрес
ул. Добруджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 07.09.2021 до 07.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.10.2021 09:00