ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
34.00 кв.м
Населено място
гр. Козлодуй
Адрес
ул. ЛОМСКА №51
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификатор №37798.503.122.1 (тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто двадесет и два, точка, едно), с предназначение: ЖИЛИЩНА - еднофамилна, със застроена площ от 34 кв.м. (тридесет и четири квадратни метра), брой етажи: 2 (два) и

1/4 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СГРАДА с идентификатор №37798.503.122.2 (тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто двадесет и два, точка, две), с предназначение: ЖИЛИЩНА - еднофамилна, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 (един). Сградите са разположени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - частна собственост, с идентификатор №37798.503.122 (тридесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто двадесет и два), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, одобрени със Заповед № РД-18-89/11.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Козлодуй, ул."Ломска" №51, с площ от 842 кв.м. (осемстотин четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията - урбанизирана, и с начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.)

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 29 октомври 2021 г. в 15:59 часа
Къща
94.00 кв.м
27 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла Слатина
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Момчил Петков Нелов
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 11:00