ПЛОЩ
5 519.00 кв.м
Населено място
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, П.К.8600, ул. „Ямболен” №35
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от  28.09.2021г.до 28.10.2021г.  ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20218780400508, в сградата на РС-Ямбол,като 29.10.2021г.  в 9.00 ч. в зала на ЯРС  ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел  удовлетворяване вземането на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД,а именно:

ТЕРЕН ЗА ХИМИЧЕСКА И КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 87374.515.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, П.К.8600, ул. „Ямболен” №35, с площ от 5519кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за химическата и каучуковата промишленост, заедно с построения в имота СКЛАД ЗА МЕТАЛИ, представляващ сграда с идентификатор 87374.515.66.1, със застроена площ 941 кв.м., брой етажи един, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ведно с находящите се в имота движими вещи/оборудване/ за производство на стоманени/ армировъчни мрежи от тел/оградни пана, както следва:

№ по ред

Наименование

ДМА

Година производство

мяр.

кол.

1

Машина за ел. заваряване на арматурна мрежа

2010

бр.

1

 

Собствена маса на машината - около 3000кг.

 

бр.

1

2

Машина за изтегляне и прекалиброване на тел

2010

бр.

1

3

Стан 200 за студено валцоване

2010

бр.

1

4

Винтов компресор марка: OMA, модел:SCREW VT4008

2006

бр.

1

5

Абкант 2500

2013

бр.

1

6

Апарат за прахово боядисване

2012

бр.

1

7

Вана за обезмасляване 2000/3000/500

2012

бр.

1

8

Вана за обрабонка на метал 2000/3000/500

2012

бр.

1

9

Електросъпротивителна машина

2012

бр.

1

10

Машина за рязане на метал

2012

бр.

1

11

Пещ за прахово боядисване

2012

бр.

1

12

Поточна линия за експедиция

2012

бр.

1

13

Преса хидравлична за скоби 3,5t

2013

бр.

1

14

Сектор бояджийно

2012

бр.

1

-Цената, от която ще започне проданта общо за недвижимите имоти и движимите вещи, съгл.чл. 485 от ГПК е в размер на 643 200 лева /шестстотин четиридесет и три хиляди и двеста лева/ с вкл. ДДС, от които за имотите 336000 лв. с вкл. ДДС и за движимите вещи/оборудване 307200 лв. с вкл. ДДС.

Имотите и вещите са собственост на ЕН БИ ЕЙ СТИИЛ ЕООД, за имотите е учредена ипотека и е вписана възбрана в полза на взискателя, вписана е възбрана и в полза на НАП, а вещите са предмет на особен залог в полза на взискателя.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-28.10.2021г-17,00ч.

Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.

Гр.Ямбол, 26.08.2021г.     ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 25 август 2021 г. в 16:28 часа
Други
1 269.00 кв.м
5 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Маломир
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.105.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Маломир, Община Тунджа, област Ямбол, с адрес с.Маломир, с площ от 1269 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползва
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 1 септември 2021 г. в 13:38 часа
Други
2 917.00 кв.м
109 301.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стралджа
Адрес
гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 1 септември 2021 г. в 14:16 часа
Други
54.60 кв.м
64 224.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр.Ямбол, жк ”Хале”, ул.”Милин камък” №42
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 2 септември 2021 г. в 11:13 часа
Други
69.75 кв.м
52 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
с право на ползване - гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл. 17, вх. Б, ет. 6, ап. 55
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 09:00