ПЛОЩ
99.00 кв.м
Населено място
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, ул. Юндола №1-3
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от  28.09.2021г.до 28.10.2021г.  ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.2021780400594, в сградата на РС-Ямбол,като 29.10.2021г.  в 9.00ч. в зала на ЯРС  ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел  удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД,а именно:

110.50/295 идеални части от поземлен имот с идентификатор 87374.559.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. Юндола №1-3, целият с площ 309 кв.м., а по документ за собственост с площ 295 кв.м., ведно с реалната собственост върху изградения в имота самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.559.6.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес Ямбол, ул. Юндола №3, ет. 2, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с площ 99,00 кв.м., брой нива на обекта: едно; ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 64 000 лв. /шестдесет и четири хиляди лева/.

Имотите са собственост на Снежана Вълчева Цонева, за тях е вписана възбрана и е учредена ипотека в полза на взисакателя.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-28.10.2021г-17,00ч.

Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.

Гр.Ямбол, 26.08.2021г.     ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 12:55 часа
Парцел с къща
1 940.00 кв.м
12 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчи кладенец
Адрес
1780/1940 идеални части от дворно място в с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, на ул.”Н.Петрини”№11, цялото с площ от 1940квм, представляващо УПИ ІХ-261 в кв.67, ведно с двуетажна жилищна сграда , навес, лятна кухня и подобрения
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 13:53 часа
Парцел с къща
100.00 кв.м
5 256.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
гр. Тополовград, на ул. Малко Търново № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:11 часа
Парцел с къща
1 170.00 кв.м
17 010.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Зимница
Адрес
УПИ V 50 в кв. 62 по плана на с. Зимница, община Стралджа, с площ от 1 170кв.м., ЗАЕДНО с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа със ЗП от 40 кв.м
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 09:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 14:44 часа
Парцел с къща
53.00 кв.м
40 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 14:00