ПЛОЩ
2 917.00 кв.м
Населено място
гр. Стралджа
Адрес
гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 28.09.2021г.до 28.10.2021г.     ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело №.20158780400486, в сградата на РС-Ямбол, като на 29.10.2021г.   в 9.00 ч. в зала на РС Ямбол  ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот  с цел   удовлетворяване вземането на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, а именно:  

ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ- ФУРАЖЕН ЦЕХ /бивша фурна/, представляващ дворно място с построените в него сгради с административен адрес в гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1, по кадастралната карта на гр.Стралджа-Поземлен имот с идентификатор № 69660.501.4475, с площ от 2917квм, ведно с пострените в него едноетажни масивни сгради с идентификатор № 69660.501.4475.1 със ЗП 41квм, сграда с идентификатор № 69660.501.4475.2 със ЗП 502квм, сграда с идентификатор № 69660.501.4475.3 със ЗП 144квм и с идентификатор № 69660.501.4475.4 със ЗП 6квм, като сградите са неизползваеми от 2011г.Производителност с наличното оборудване-10-20т./8ч. фураж, инсталирана мощност 90кVV, най-висока точка на инсталацията 14м, съоръженията са закупувани като нови , основно от „Джи-ес-ел” ЕООД гр.Смолян.Основните машини и съоръжения са: приемна шахта, елеватор вертикален с производителност 50т/час,, разпределител, бункери за суровини 3бр. по 50куб, изваждащи шнекове с производителност 50т/ч 2бр. дозатор с електронно управление/кош кантар/ до 600кг, елеватор с производителност 50т/час, буферен съд 600кг, магнитна колонка, чукова дробилка/фуражомелки/ с производителност 4т/час, елеватор след чуковата дробилка, елеватор с готова продукция с производителност 50т/час, буферен съдна смесителя 2т, дозатор електронен за добавки, шнекове транспортни с производителност 50т/час, смесител с обем 2 куб.м,буферен съд 2т след смесителя, бункер за готова продукция 2бр.по 6кубм, шнекове 2бр. свързващи двата силоза с вместимост по 6кубм, електронен кантар за готовата продукция до 1000кг, аспорационна система с два вентилатора, главно ел.табло, силови ел.табла 4бр., пулт за управление , метални конструкции.

 - Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 и чл. 468 ГПК е в размер на 109301 лв./сто и девет хиляди триста и един  лева/.

Имотът е собственост на ЕТ”Антон Бачков”, представлявано от Антон Атанасов Бачков, за него вписана ипотека и е наложена  възбрана в полза на взискателя за 334069.30 лв. главница, както и лихви, такси и разноски. Книжата за проданта се намират в  в кантората на ЧСИ .

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-28.10.2021г.     -17,00ч.

Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете.

Гр.Ямбол, 01.09.2021г.     ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

 

 

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 25 август 2021 г. в 16:28 часа
Други
1 269.00 кв.м
5 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Маломир
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46783.105.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Маломир, Община Тунджа, област Ямбол, с адрес с.Маломир, с площ от 1269 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползва
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 26 август 2021 г. в 10:33 часа
Други
5 519.00 кв.м
643 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, П.К.8600, ул. „Ямболен” №35
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 1 септември 2021 г. в 14:16 часа
Други
54.60 кв.м
64 224.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр.Ямбол, жк ”Хале”, ул.”Милин камък” №42
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 2 септември 2021 г. в 11:13 часа
Други
69.75 кв.м
52 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
с право на ползване - гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл. 17, вх. Б, ет. 6, ап. 55
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 09:00