ПЛОЩ
6 263.00 кв.м
Населено място
с. Млада гвардия
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

6263 /шест хиляди двеста шестдесет и три/ кв.м ид ч. от Поземлен имот с идентификатор 48653.7.327 /четири осем шест пет три точка седем точка три две седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1109/15.05.2018 г. на изп. директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 10.02.2020 г., находящ се в с. Млада гвардия, общ. Ветрино, обл. Варна, местност АСФАЛТА, с площ на целия имот 11263 /единадесет хиляди двеста шестдесет и три/ кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3 /трета/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 007327 / нула нула седем три две седем/ съседи: 48653.7.328, 48653.7.256, 48653.7.355, 48653.7.22, по акт за собственост съставляваща имот №007327 /седем хиляди триста двадесет и седем/, по плана за земеразделяне, при граници: имот №007355 Нива, имот №007022 Нива, имот №007328 Нива и кад. №007256 Полски път.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:44 часа
Земеделска земя
9 500.00 кв.м
5 295.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Варненски път
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 14:30
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 11:51 часа
Земеделска земя
25 252.00 кв.м
67 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Звездица
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:50
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:03 часа
Земеделска земя
5 000.00 кв.м
124 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Въглен
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 12:44 часа
Земеделска земя
2 200.00 кв.м
2 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белоградец
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 10:05