ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
7
ПЛОЩ
136.20 кв.м
Населено място
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „ГРАДИНАРСКА“ № 39, ет. 7, ап. 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2/3 (две трети идеални части) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.501.6011.1.21 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, нула, едно, едно, точка, едно, точка, две, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект от 02.11.2010 г., с адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „ГРАДИНАРСКА“ № 39, ет. 7, ап. 21, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 136,20 кв. м. (сто тридесет и шест цяло и двадесет стотни квадратни метра), при съседи: на същия етаж: 55155.501.6011.1.22, под обекта: 55155.501.6011.1.18, 55155.501.6011.1.17, над обекта: няма, ВЕДНО с 2/3 (идеални части) от прилежащите части: 18 кв. м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, който СОС с идентификатор 55155.501.6011.1.21 се намира в СГРАДА с идентификатор 55155.501.6011.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, нула, едно, едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „ГРАДИНАРСКА“ № 39, със застроена площ: 369 кв. м. (триста шестдесет и девет квадратни метра), с брой етажи: 7 (седем), с брой самостоятелни обекти: 37 (тридесет и седем), с предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.501.6011.1 се намира в ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.501.6011 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, нула, едно, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 27.12.2019 г. с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „ГРАДИНАРСКА“ № 39-41, с площ: 1 571 кв. м. (хиляда петстотин седемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м.), с номер по предходен план: квартал: 206, парцел: XX-1156, при съседи: 55155.501.1184, 55155.501.9614, 55155.501.9604, 55155.501.6010, 55155.501.6008, 55155.501.1156.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 48 000,00 лв. (четиридесет и осем хиляди лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт