ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
15.00 кв.м
Населено място
гр. Пещера
Адрес
ул. „Атанас Горов“ № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2.) СГРАДА с идентификатор 56277.502.588.2 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, пет, осем, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пeщера, п.к. 4550, ул. „Атанас Горов“ № 12, със застроена площ: 15 кв. м. (петнадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение на сградата: хангар, депо, гараж, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.502.588 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, пет, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пeщера, п.к. 4550, ул. „Атанас Горов“ № 12, с площ: 311 кв. м. (триста и единадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 1047, квартал: 68, при съседи на поземления имот: 56277.502.9619, 56277.502.587, 56277.502.586, 56277.502.585, 56277.502.584, 56277.502.589.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 4 160,00 лв. (четири хиляди сто и шестдесет лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 09:55 часа
Гараж
24.00 кв.м
183.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козарско
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 12:44 часа
Гараж
18.00 кв.м
1 048.68 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 15:00
Публикувано на 25 октомври 2021 г. в 11:33 часа
Гараж
86.00 кв.м
16 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
местност: „КОПРИВЕЦ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 26.10.2021 до 26.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.11.2021 14:30