ПЛОЩ
12 000.00 кв.м
Населено място
с. Венец
Адрес
местността "ЧАКМАКЛЪК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

3/4 ид.части от поземлен имот с №021014 по плана за земеразделяне на с.Венец, ЕКАТТЕ 10642, общ.Венец, обл.Шумен с площ от 12,000дка, 8,302дка пета категория и 3,698дка четвърта категория в местността ЧАКМАКЛЪК с начин на трайно ползване: НИВА, при съседи: имоти с №№: 021011, 021010, 021009, 021008, 021015, 002010, 021013 и 021012, а по кадастрална карта на АГКК гр.Шумен представлява поземлен имот с идент.№10642.21.14 с площ от 12001кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, при съседи: №№10642.21.11, 10642.21.12, 10642.21.13, 10642.21.110, 10642.21.15, 10642.21.8, 10642.21.9.

Яница Валентинова Джинджева
РЕГ. № ЧСИ
774
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Добри Войников” № 9 -11, ет.2, ателие №А
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800438
Мобилен телефон
0876217069
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 11:54 часа
Земеделска земя
10 000.00 кв.м
6 075.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венец
Адрес
местността "ЮРТЛУК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 12:02 часа
Земеделска земя
18 671.00 кв.м
5 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вехтово
Адрес
местността "КАРА ПУНАР"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 12:05 часа
Земеделска земя
18 000.00 кв.м
4 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вехтово
Адрес
местността "КОКАРДЖА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 12:12 часа
Земеделска земя
17 973.00 кв.м
4 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вехтово
Адрес
местността "КОМНУК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30